Vann

132 kV kraftledning mellom Granvin og Voss

Olje- og energidepartementet har i dag gitt BKK Nett AS konsesjon til bygging og drift av en 132 kV kraftledning mellom Granvin og Voss i Hordaland fylke.
– ?kt overf?ringskapasitet for str?m mellom Granvin og Voss er helt n?dvendig for ? sikre realisering av planlagt sm?kraft i omr?dene Samnanger, Voss og Hardanger. Dagens ledning gjennom omr?det har ikke kapasitet til ? ta imot ny produksjon. En forbedring av overf?ringskapasiteten nord for Hardangerfjorden er derfor en viktig forutsetning for ny utbygging av fornybar kraftproduksjon i omr?det og vil samtidig bedre forsyningssikkerheten, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.
Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) vedtak er endret p? to strekninger.
Ved Opheim g?rd i Voss kommune blir ledningen lagt lengre ?st, for ? redusere konflikten mellom kraftledningen og g?rdsdriften. Forbi st?len Sk?lsete i Granvin kommune har departementet vedtatt en alternativ trasé som ?ker avstanden mellom ledningen og st?lsbygningene.
Departementet gj?r ellers ingen endringer i NVEs konsesjonsvedtak. Vedtaket inneb?rer at den eksisterende 66 kV ledningen mellom Granvin og Voss rives. Byggingen av den nye ledningen vil skje p? vilk?r fastsatt av Norges vassdrags- og energidirektorat i vedtak av 5. juli 2010.0000

Similar Posts