21 skogomr?der i Nordland er vernet i dag

og inneb?rer at det n? er vernet ca. to prosent av produktivt skogareal i Norge.
– Vernevedtaket er viktig for ? ivareta truet naturmangfold i Norge. Med dette vedtaket sikrer vi en rekke viktige levesteder for et stort antall truede arter. Vi sikrer ogs? st?rre omr?der med gammelskog og spesielle skogtyper som h?gstaudeskog og fjellbj?rkeskog p? kalkrikt marmorberg

Authors
Top