Klimasp?rsm?l

6. april 2010 er det 150 ?r siden Norges f?rste utsendte flomvarsel

Enova har vurdert Riksrevisjonens rapport om selskapet: Kurs mot fastsatt

Enova er positiv til at Riksrevisjonen har sluttf?rt en forvaltningsrevisjon av foretaket. Rapporten inneholder konstruktive innspill som vil ha verdi i foretakets kontinuerlige forbedringsarbeid.
Enova registrerer at Riksrevisjonen i sin fremlagte rapport mener at det kreves betydelig innsats for ? kontraktsfeste 18 TWh innen utgangen av 2011.

– Enova gj?r sitt ytterste for at m?let skal n?s innenfor de rammer som er gitt og er p? god vei mot m?let om 18 TWh kontraktsfestet energiresultat innen utgangen av 2011. V?re ansatte jobber hardt hver dag for ? f? dette til. Et vedvarende press i ?konomien vil v?re en krevende utfordring b?de for Enova og markedsakt?rer framover, og justeringer b?de i forhold til programtilbud og bemanning blir vurdert l?pende, sier adm.dir. Nils Kristian Nakstad i Enova.

Statsforetaket passerte 5 TWh i kontraktsfestede varmeprosjekter ved utgangen av 2009. Det s?rskilte m?let for fornybar varmeproduksjon p? 4 TWh er dermed passert med god margin. Vi er ikke like urolig som Riksrevisjonen for at eventuelle fremtidige kanselleringer vil rokke ved dette. De siste virksomhetstallene underbygger denne holdningen. Olje og energidepartementet informerte Stortinget i 2009 om at m?let p? vindkraft ikke vil bli n?dd innen utgangen av 2011, noe som skyldes ?kte kostnader hva ang?r utbygging av vindkraft i Norge.

– Vi jobber kontinuerlig for ? utvikle virksomheten og v?r resultatrapportering. Det er viktig ? understreke at Enova m?les p? kontraktsfestede resultater. Hvis vi ser bort fra vindomr?det, har vi s? langt n?dd v?re m?l med god margin. Vi ser positivt p? at Riksrevisjonen er opptatt av realiserte energiresultater og jobber for ? rapportere bedre p? dette, sier Nakstad.

Enova er sv?rt forn?yd med Riksrevisjonens anerkjennelse av mye av det arbeidet Enova gj?r. Blant annet er aktiviteter rettet mot husholdninger og barn og unge positivt omtalt i rapporten.

Trondheim, 15. april, 2010
For mer informasjon, kontakt:

B?rd Bjerkaker, kommunikasjonsdir., Enova SF, mobil 900 67 007

Nils Kristian Nakstad, adm.dir. Enova SF, mobil 906 04 3340000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy