Milj?politikk

8 av 10 opplever fors?pling som et problem i Norge

Milj?- og utviklingsminister Erik Solheim godkjenner Oslo bystyres vedtak om utvidelse av Tryvann Vinterpark. Dette er den f?rste store planen som godkjennes etter markaloven.
– Et utvidet tilbud i Tryvann Vinterpark er i samsvar med markalovens form?l om ? tilrettelegge for idrett, hvor vi samtidig har tatt hensyn til friluftsliv, naturopplevelse og naturmangfold, sier Erik Solheim.
Han understreker at planen b?de vil ?ke kapasiteten og kvaliteten p? dagens tilbud og gi mulighet til ? drive idrett i anlegget b?de sommer og vinter.
– L?sningene forener alpinanleggets behov, friluftsinteressene i omr?det og hensynet til naturen. Vi har gjort noen justeringer for ? ta bedre vare p? naturmangfoldet i omr?det, sier han.
Solheim ser det som viktig ? f? barn og unge ut i marka. Utviklingen av Tryvann Vinterpark vil bidra til ? fremme fysisk aktivitet med bedre muligheter for b?de rekruttering, trening og konkurranser. Bakken f?r ?kt kapasitet for uorganisert bruk samt tilbud til nye brukergrupper. Dette styrker Oslos posisjon som vinterhovedstad og kan ogs? gi milj?gevinst ved at det reduserer behovet for ? reise til anlegg lenger unna.
– Markalovens form?l er tredelt: friluftsliv, naturopplevelser og idrett. Loven skal sikre en helhetlig forvaltning av marka der disse ulike interessene skal veies opp mot hverandre. Jeg mener alle parter har grunn til ? glede seg i dag. Vi har f?tt til kompromisser som gj?r at vi p? best mulig m?te kan forene hensynene markaloven skal ivareta, sier milj?vernminister Erik Solheim.
Hovedpunkter:
Snowboardere og andre alpinister har f?tt en endelig godkjenning av to ?vre nedfarter i Wyllerl?ypa, slopestylel?ype, superhalfpipe, et nybegynneromr?de, flere nedfarter og ny heis.
Langrennsl?pere f?r en ny Str?msbr?tenl?ype, som det skal arbeides videre med ? tilrettelegge for en best mulig trasé.
Det blir et nytt nybegynneromr?de som ogs? er tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne. Dette omr?det ber?rer et verdifullt myromr?de, og det er derfor lagt inn noen restriksjoner for ? ivareta viktige naturkvaliteter her.
Terrengsyklister vil f? opparbeidet terrengsykkeltraséer her i hovedstaden, hvor det blir mulighet til ? ta heis opp.
Det er ogs? godkjent ny adkomstvei til Wyllerl?ypa. Den nye adkomstveien vil bli dimensjonert for st?rre kj?ret?y enn i dag, slik at det n? vil kunne bli bussforbindelse helt inn til anlegget. En forbedret adkomst til Wyllerl?ypa vil ogs? kunne medf?re at trafikken vil fordele seg jevnere mellom S?rkedalen og Tryvann.
Oslo kommune har p? vegne av Holmenkollen Nasjonalanlegg og Tryvann Vinterpark f?tt konsesjon fra OED til vannuttak fra S?rkedalselva for ? produsere kunstsn?
I konsesjonen er det satt vilk?r som skal sikre at bestanden av elvemusling i S?rkedalselva ikke lider skade
I tillegg har utbyggeren sagt seg villig til ? unders?ke om det finnes enda bedre l?sninger for ? ta ut vann som kanskje kan velges p? sikt.
Les vedtaket for Tryvann vinterpark
Les vedtaket for ny adkomstvei til Wyllerl?ypa0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy