Natursp?rsm?l

Anbefaler MD ? opprettholde midlertidig utslippstillatelse

29.03.11 Klif finner ikke grunnlag for ? endre vedtaket om midlertidig bruk av Magnafloc 1707 ved Sydvaranger Gruve etter klage fra Naturvernforbundet og Natur og ungdom.
Flokkuleringsmidler
Binder sv?rt sm? partikler i vann sammen til st?rre partikler slik at partiklene felles ut.
Sydvaranger Gruve bruker store mengder ferskvann i produksjonen. Bruken av flokkuleringsmidler gj?r at vannet kan resirkuleres.
Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) mottok i november i fjor en klage fra Naturvernforbundet i S?r-Varanger og Natur og ungdom p? bruken av flokkuleringsmiddelet Magnafloc 1707 ved Sydvaranger Gruve.
Klagerne krever at den midlertidige tillatelsen blir opphevet og at utslipp av M1707 blir stanset umiddelbart for ? beskytte B?kfjorden mot skadelige utslipp.
Klifs begrunnelse
Sydvaranger Gruve AS i Kirkenes fikk i november i fjor tillatelse til utslipp av flokkuleringsmiddelet Magnafloc 1707 i en midlertidig periode. Dette gjelder kun fram til Klif har avgjort s?knaden om tidsbegrenset utslipp i 18 m?neder.
Sydvaranger Gruve
Sydvaranger Gruve (SVG) driver utvinning av jernmalm ved Bj?rnevatn og produksjon av jernmalmkonsentrat i Kirkenes.
Ved produksjon av konsentrat m? jern separeres fra ikke-jernholdige mineraler.
Til ? fjerne/felle ut finpartikul?rt materiale i vannet m? Sydvaranger gruve bruke flokkuleringmidler.
For den midlertidige tillatelsen ble tungtveiende samfunnsmessige interesser lagt til grunn, og det hastet med ? gi tillatelse.
En stans i bruken av kjemikaliet ville v?re kritisk for virksomhetens produksjon, samtidig som et utslipp i en begrenset periode ikke ble ansett ? gi milj?konsekvenser av betydning for B?kfjorden. Det ble understreket at tillatelsen er midlertidig.
Endrer ikke vedtaket
N?r Klif tar stilling til utslipp fra industrivirksomheter, avveies forurensingsmessige ulemper sammenholdt med de fordeler og ulemper tiltaket for ?vrig vil medf?re. Klif har vurdert klagene og ikke funnet at det er grunnlag for ? endre vedtaket. Saken er n? oversendt Milj?verndepartementet for endelig avgj?relse.
Sp?rsm?l kan rettes til Klif:
seksjonssjef Harald S?rby, seksjon for mineralsk og petrokjemisk industri
telefon: 22 57 34 74, e-post: [email protected]
avdelingsdirekt?r Signe N?mdal, avdeling for klima og industri
telefon: 22 57 35 36, e-post: [email protected]
0000

Similar Posts