Milj?politikk

Asplan Viak styrker energikompetansen – kj?per KanEnergi

Dei siste ?ra har Milj?verndepartementet hatt ein god vekst i budsjetta, og dette held fram. I 2011 kjem dei st?rste aukingane innan oppf?lging og vern av naturmangfald og til tiltak i nordomr?da. I tillegg satsar regjeringa p? milj?forsking og p? innhenting av kunnskap og data. Innsatsen p? klima og kulturminne blir halde oppe p? eit h?gt niv?.
– Eg er n?gd med at vi framleis held eit h?gt niv? p? innsatsen innan kulturminne- og milj?feltet. Vi har store utfordringar framover n?r det gjeld klimaendringane og vern av naturen. Dette arbeidet krev stor merksemd og mykje pengar, seier milj?- og utviklingsminister Erik Solheim.
Milj?verndepartementet sitt budsjett for 2011 er p? 4 585 millionar kroner. Budsjettet aukar med 7,1 prosent, eller nesten 305 millionar kroner i h?ve til budsjettet for 2010. Hvis vi korrigerer for at ansvaret og pengane til Tinglysinga er overf?rt fr? Justisdepartementet til Milj?verndepartementet, er aukinga p? 114 millionar kroner. Veksten fr? 2005 har vore p? over 1,8 milliardar kroner, noko som tilsvarer nesten 70 prosent.
Regjeringa si samla milj?satsing p? alle departementa er berekna til 37,9 milliardar kroner. I tr?d med prinsippet om sektoransvar, er det store milj?- og klimasatsingar p? andre departement sine omr?de. Dette gjeld ikkje minst p? klima- og energifeltet, der Milj?verndepartementet har eit tett samarbeid med andre departement. P? Utanriksdepartementet sitt budsjett er det sett av 2,2 milliardar kroner til tiltak mot avskoging i utviklingsland. I tillegg er fullmakta til ? inng? avtalar auka opp til 3,5 milliardar kroner.
Det er ogs? store milj?relaterte satsingar p? Samferdselsdepartementet og Olje- og energidepartementet sine budsjett, mellom anna til investeringar og vedlikehald av jernbanenettet og karbonfangst og -lagring. Milj?verndepartementet samarbeider i tillegg med N?rings- og handelsdepartementet om ei satsing p? til saman 167 millionar kroner til kommersialisering av milj?teknologi. Programmet har ei samla ramme p? 500 millionar kroner over tre ?r og har som m?l ? medverke til berekraftig n?ringsverksemd basert p? milj?teknologi i Noreg.
Naturmangfald
Regjeringa si auka satsing dei seinare ?ra innafor vern og naturmangfald held fram i 2011. Dei samla l?yvingane til arbeidet med truga og s?rbare artar vil d? vere p? meir enn 614 millionar kroner, ei auking p? om lag 39 millionar kroner. Ei av dei viktigaste oppg?vene er ? ta vare p? villaksen. Det blir f?resl?tt ei auking p? 6,8 millionar kroner slik at samla l?yving til villaks blir p? 149,5 millionar kroner. 1,5 millionar av dette g?r til det norsk-svenske samarbeidet om ? gjenetablere Vänern-laksen i Klara- og Trysilelva.
Samstundes aukar den samla l?yvinga til rovvilterstatningar med 19 millionar kroner. Den nye naturmangfaldlova, som tok til ? gjelde i 2009, har f?rt til styrka arbeid med ? ta vare p? artar og naturtypar. I samband med oppf?lging av naturmangfaldlova f?resl?r regjeringa ei auking p? ti millionar kroner til arbeidet med prioriterte artar og utvalde naturtypar. Til artsprosjektet og arbeidet med ein naturindeks for Noreg blir det sett av 40 millionar kroner. I tillegg blir det f?resl?tt ei l?yving p? fem millionar kroner til Artsdatabanken.
Til forvaltning og skj?tsel i verneomr?da er det ei auking p? 20 millionar kroner, opp til totalt 243 millionar kroner. Denne satsinga er retta mot etablering av ein ny modell for forvaltning og skj?tsel av verneomr?da og omfattar nye naturoppsynsstillingar, omr?deforvaltarar og drift av nasjonalparkstyra.
Regjeringa vil ogs? auke l?yvingane til arbeidet med ? f?lge opp EU sitt rammedirektiv for vatn. I budsjettet for 2011 er det sett av 48 millionar kroner, noko som er ei auking p? 15 millionar kroner. I tillegg er det f?resl?tt ei styrking p? tre millionar kroner til arbeidet med heilskapleg og ?kosystembasert forvaltning av dei norske havomr?da og ?tte millionar kroner til arbeidet med ? f? p? plass ein marin verneplan.
L?yvinga til forvaltning og tilrettelegging i friluftsomr?da aukar med seks millionar kroner i 2011. Aukinga skal g? til utarbeiding av nasjonal handlingsplan for friluftsliv og til oppf?lging av den nye markalova for Oslomarka. Totalt vil det bli brukt om lag 120 millionar kroner p? friluftsliv.
Nordomr?da og forsking
Noreg har eit s?rskilt ansvar for forvaltning av store omr?de i Arktis og for forsking p? og overvaking av klimaprosessane i nord. Milj?innsatsen i polarstr?ka blir styrka med 20 millionar kroner til oppbygging av Fram-senteret i Troms?, som forskar p? klima og milj?. Satsinga er ?yremerka faglege aktivitetar, kompetanseoppbygging og forskaroppl?ring. I tillegg til satsinga p? Fram-senteret, f?resl?r regjeringa ? styrke milj?tiltak i nordomr?da med ti millionar kroner. Dette omfattar styrking av milj?vernarbeidet p? Svalbard, naudsynt modernisering av radioteleskopet i Ny-?lesund, samt utvikling og etablering av eit felles, heilskapleg norsk-russisk milj?overvakingsystem for Barentshavet.
Milj?politikken m? bygge p? god og oppdatert kunnskap. Regjeringa aukar difor ogs? den totale l?yvinga til milj?forsking og milj?overvaking med 27,4 millionar kroner. Dette vil blant anna g? til ? auke basisl?yvingane for forskingsinstitutta og betre overvakinga.
Klima
Noreg skal fortsette ? spele ei leiande rolle i dei internasjonale klimaforhandlingane. I tillegg leiar Milj?verndepartementet arbeidet med ? f?lge opp utreiinga Klimakur. Klima og forureiningsdirektoratet sitt driftsbudsjett er styrka med ?tte millionar kroner for ? utvikle etaten vidare, s?rleg n?r det gjeld klimakompetanse.
Samarbeidsprosjektet ?Framtidens byer?, som skal medverke til ? redusere klimagassutsleppa og betre bymilj?et, blir f?rt vidare p? same niv? som i 2010 med 35 millionar kroner. Dei 13 st?rste byane i landet deltek i prosjektet. Satsinga i Groruddalen blir halde oppe p? same h?ge niv? med 32 millionar kroner.
Kulturminne
Regjeringa held oppe aktivitetsniv?et i arbeidet med vern av kulturminne og kulturmilj?. Til vern og sikring av freda bygningar blir det f?resl?tt bevilga 216 millionar kroner i 2011. Budsjettaukinga er f?resl?tt p? grunn av at Rjukanbanen er kome med p? lista over priorterte tekniske og industrielle kulturminne og fordi det skal bidra til oppstart av arbeidet med verdsarvnominasjonen av industrianlegga p? Rjukan-Notodden og Odda.
I tillegg blir det f?resl?tt ei auking til Kunnskapsl?ftet for kulturminnefeltet p? 14 millionar kroner. Dette skal g? til utvikling av eit forvaltnings- og sakshandsamingsystem som skal gje kulturminnestyresmaktene gode styringsdata og styrke kulturminnekompetansen i kommunane. Avkastinga i Norsk kulturminnefond aukar med 4,2 millionar kroner.
Milj?medvetne offentlege innkj?p
Regjeringen er oppteken av milj?medvetne offentlege innkj?p og innf?ring av milj?leiing i statlege etatar. Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) f?lger opp planen p? nasjonalt niv? og gjennom bistand til knutepunkta som er oppretta i alle fylke. Regjeringa f?resl?r ? styrke dette arbeidet med fire millionar kroner, slik at det blir avsett totalt 18 millionar kroner til dette i 2011.
Regjeringa f?resl?r ogs? ei styrking av drifta i store delar av milj?forvaltninga med ei auking p? til saman 19 millionar kroner.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Arkhangelsk Arkhangelsk   #DVD   #Hanne Aronsen   #Pilotprosjekt Samarbeidet