Klimasp?rsm?l

Energibalanse og energiregnskap, 2007 og 2008 Moderat ?kning i energibruken

NVE varsler i dag nettselskapenes inntektsrammer for 2010. Samlet inntektsramme for alle nettselskaper, eksklusiv Statnett SF, er beregnet til i underkant av 17,1 milliarder. kroner, om lag 4 prosent h?yere enn det som ble varslet for 2009.
Avdelingsdirekt?r Marit Lundteigen Fossdal. Foto: NVE
?kte investeringer og ?kte utgifter til drift og vedlikehold er ?rsaken til ?kningen. Redusert renteniv? og kraftpris har imidlertid dempet ?kningen med om lag 1,2 milliarder kroner.
Det er nytt av ?ret at det ved fastsettelsen av inntektsrammene tas hensyn til tilknytning av sm?kraft og forsyning av ?yer. Inntektsrammene ?kes i forhold til installert ytelse med sm?kraft tilknyttet distribusjonsnettet og i forhold til antall ?yer uten fastlandsforbindelse som ligger mer enn 1 km fra land eller n?rmeste forsynte ?y.
Det er foretatt justeringer i modellene som benyttes i beregningene av inntektsrammene for ? rette opp skjevheter som NVE og bransjeorganisasjonene har v?rt enige om b?r gj?res noe med. Dette har medf?rt en omfordeling mellom nettselskapene, slik at enkelte selskaper f?r en mindre andel av den samlede inntektsrammen for bransjen enn f?r, mens andre selskaper f?r en st?rre andel.
Les mer om inntektsrammene for 2010.
Kontaktpersoner:
Avdelingsdirekt?r Marit L. Fossdal, tlf. 22 95 93 53 / 901 88 373
Seksjonssjef Tore Langset, 22 95 93 82 / 900 56 5520000

Similar Posts