Klimasp?rsm?l

Energibruk – Statres, H?yest energibruk p? sykehus

Den norske klimapolitikken best?r av en rekke ulike virkemidler, men hva er effekten? I en ny rapport gjennomg?s og dr?ftes de ulike virkemidlene og ulike metoder for evaluering av virkemidlenes effekter p? utslippene av klimagasser.

Forskerne Annegrete Bruvoll og Brita Bye st?r bak rapporten Evaluering av effekter av virkemidler i klimapolitikken. I rapporten foresl?s konkrete metoder for vurderinger av utslippseffektene av norsk klimapolitikk.
Ulike virkemidler
Den norske klimapolitikken best?r av en rekke ulike virkemidler. Avgiften p? CO2 ble innf?rt i 1991, og et system for omsettbare utslippsrettigheter av CO2ble innf?rt i 2005. Siden 2008 har er det norske systemet v?rt integrert i det europeiske kvotemarkedet EU-ETS. Det er ogs? avgifter p? andre klimagasser, i tillegg til at det er bilaterale avtaler med industrien om utslippsreduksjoner. Subsidier tildeles gjennom en rekke tilskuddsordninger til energisparing og ny energiproduksjon, for ? styrke forskning, utvikling og implementering av ny teknologi for rensing og lagring av CO2-utslipp fra gasskraftproduksjon, og for ? styrke overgangen til nye transportteknologier.

Effektene vanskelige ? m?le
Disse virkemidlene er sv?rt ulike i sin utforming. De angriper problemet dels direkte, dels indirekte, og mange inneholder omfattende unntak. Effektene p? samfunns?konomiske kostnader og utslipp kan v?re vanskelige ? m?le. Aggregering av enkelteffekter vanskeliggj?res av at virkemidler har ringvirkninger p? utslipp som ber?res av andre virkemidler. Dermed risikerer man dobbelttelling n?r man summerer partielle effekter. Noen virkemidler vil kunne ha klare og relativt avgrensede effekter, men i prinsippet vil ethvert klimavirkemiddel ha ringvirkninger gjennom hele ?konomien.

Ringvirkninger gjennom hele ?konomien
For ? f? et godt og konsistent bilde av effektene av den norske klimapolitikken b?r de ulike virkemidlene analyseres etter samsvarende metoder. Generelt anbefaler forskerne at totale utslippseffekter studeres simultant i modeller som simulerer samspillseffektene. Generelle, numeriske, ?konomiske likevektsmodeller (CGE-modeller) tar hensyn til mange slike effekter og er dermed godt egnede verkt?y. Partielle analyser vil likevel v?re viktige, siden det kan v?re krevende ? inkludere alle effekter i en CGE-modell, og analyser er vanskelige ? framskaffe p? kort sikt. Desto mer begrensede effekter virkemidlene har, desto mindre problematisk er det ? foreta partielle analyser.

Det er ogs? n?dvendig ? avklare grenselinjene mellom ulike politiske m?l og at man ikke regner doble effekter av virkemidler som prinsipielt sett er rettet mot andre m?l, som fiskale avgifter, if?lge forskerne Bruvoll og Bye.
Les hele rapporten Evaluering av effekter av virkemidler i klimapolitikken.

0000

Similar Posts