Klimasp?rsm?l

Enova-millioner for ? gj?re Jevnaker gr?nn

NVE har vedtatt endringer ikontrollforskriften.Fra 1. januar 2010opph?rer retten til ? kreve fellsm?ling av str?m. Hver enkelt boenhet eller fritidsbolig skal n? m?les og avregnes hver for seg.
Dagens regelverk medf?rer at flere sluttbrukere kan g? sammen om ? ha ett felles abonnement for str?mnett og kraft, s?kalt fellesm?ling. Det betyr at str?mkunder som bor i én og samme bygning kan kreve fellesm?ling per felles inntaksledning. Dette gjelder typisk borettslag, hybelhus for student er og lignende.
NVE har 10. november 2009 vedtatt ? endre forskrift 302 om ?konomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer (kontrollforskriften) slik at dagens rett til ? kreve fellesm?ling per felles inntaksledning vil opph?re. De vedtatte endringene trer i kraft 1. januar 2010.
Hver enkelt boenhet eller fritidsbolig skal n? m?les og avregnes hver for seg. Eksisterende fellesm?lte kunder der det m? installeres m?ler, eller eksisterende m?ler m? byttes ut, vil imidlertid kunne forbli fellesm?lt inntil innf?ring av avanserte m?le- og styringssystemer (AMS) i det aktuelle nettomr?det.
I tilfeller der individuell m?ling og avregning vil medf?re urimelige merkostnader, skal nettselskapene ogs?ved foresp?rsel tilby fellesm?ling. I slike tilfeller m? det gj?res en individuell avveining hvorvidt kostnadene ved innf?ring og administrering av individuell avregning i det aktuelle bygget st?r i forhold til fordelene.
NVE gjennomf?rer ingen endringer i kontrollforskriftens § 17-5 om anleggsbidrag.
Eventuelle sp?rsm?l kan rettes til:
Torfinn Jonassen, e-post: [email protected], tlf: 22 95 94 80
Lars Ekern, e-post: [email protected], tlf: 22 95 93 75
1000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy