Milj?politikk

Enova og Ungt Entrepren?rskap signerer ny tre?rig samarbeidsavtale

Statsminister Jens Stoltenberg og statsr?d Trond Giske presenterte i dag garantiordningen for kraftintensiv industris kj?p av kraft. Ordningen vil bidra til ? sikre arbeidsplasser i industrien, og omfatter 80-90 bedrifter innenfor trelast og trevare, treforedling, kjemiske produkter og metaller. Ordningen har en ramme p? 20 milliarder kroner og skal forvaltes av Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK).
? Dette vil gj?re det lettere for industrien ? inng? langsiktige kraftkontrakter og bidra til investeringer og trygge arbeidsplasser i norsk industri, sier Stoltenberg.
? Garantiordningen inneb?rer ikke statsst?tte. Den vil v?re p? forretningsmessige vilk?r. N?r vi likevel ?nsker ? notifisere ordningen, skyldes dette at vi av hensyn til bedriftene ?nsker sikkerhet for at ordningen er i tr?d med E?S-avtalen, sier Giske.
Langsiktige kraftavtaler skal kunne stilles som sikkerhet for garantier i ordningen. Form?let er ? redusere GIEKs risiko. For ? f? til dette er det behov for en lovendring som n? sendes ut p? h?ring. Det foresl?s at denne hjemmelen legges i dekningsloven. Garantier skal ogs? kunne stilles overfor banker og andre l?ngivere som finansierer forh?ndsbetaling av kraft.
Ordningen m? godkjennes av EFTAs overv?kningsorgan ESA. Det har allerede v?rt god kontakt med ESA underveis.
Fakta om garantiordningen:
Gjelder for virksomheter registrert innenfor SSBs n?ringskoder (SN2002) 20, 21, 24 og 27, og som har et ?rlig kraftforbruk p? minst 10 GWh. Dette omfatter 80-90 bedrifter innenfor trelast og trevare, treforedling, kjemiske produkter og metaller.
Garantier kan gis til enkelvirksomheters kraftkj?p eller til kraftkj?p foretatt av en sammenslutning av virksomheter (konsortier) innenfor kraftintensiv industri.
Garantier skal ikke ytes til industribedrifter og konsortier som er i ?konomiske problemer.
Kraftavtaler det garanteres for, m? v?re inng?tt med en kraftselger i E?S-omr?det. Dette inkluderer b?de omsettere av kraft og kraftprodusenter.
En kraftavtale m? ha en varighet p? minst sju ?r for ? kunne bli omfattet av ordningen. Form?let med dette vilk?ret er ? stimulere til inng?else av langsiktige kraftavtaler samtidig som Nord Pools virksomhet ikke p?virkes for mye negativt av ordningen.
Garantier kan gis for kraftavtaler p? inntil 25 ?rs varighet.
Garantier i ordningen kan gjelde ved konkurs, insolvens og manglende betalingsvilje.
Garantiene skal v?re koblet til en konkret transaksjon, for et angitt bel?p eller bel?psandel og for en begrenset tidsperiode.
I tr?d med E?S-avtalens statsst?tteregler skal garantien til enhver tid maksimalt dekke 80 pst. av den underliggende finansielle forpliktelsen som garantien svarer mot. Ved mislighold kan GIEKs tapsdekning maksimalt utgj?re 80 pst. av det tapet som oppst?r.
0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy