Milj?politikk

Etablerer forum for samordning av oljevernberedskapen

NVE foresl?r felles tariffering av regional- og sentralnettet for at fremtidige kostnader ved nettinvesteringer i regionalnettet skal fordeles p? str?mkunder i hele landet. Dette gjelder blant annet de forventede nettinvesteringene som f?lger av ?kt utbygging av fornybar energi.
Str?mkundenes nettleie beregnes ut i fra kostnader i distribusjonsnettet de er tilknyttet, pluss en andel av kostnadene i sentralnettet og i aktuelt regionalnett.
Potensialet for utbygging av ny kraft er ikke jevnt fordelt i hele landet. I dag vil str?mkunder i regioner med stor kraftutbygging oppleve en ?kning i nettleien. Ved felles tariffering blir kostnadene fordelt p? alle kundene i hele landet.
Ved innf?ring av felles tariffering vil kostnadene i regionalnettene bli fordelt p? alle. For kunder tilknyttet distribusjonsnett som har h?ye kostnader til overliggende regionalnettet i dag vil forslaget inneb?re redusert nettleie, mens for kunder tilknyttet distribusjonsnett som har lave kostnader til overliggende regionalnett vil endringen medf?re ?kt nettleie.
Generelt vil kunder i de fleste distribusjonsnett f? reduserte eller uendrede kostnader, mens ?kningen hovedsaklig vil gjelde kunder tilknyttet distribusjonsnett p? deler av ?stlandet.
Ulike tariffer i distribusjonsnettene skyldes hovedsaklig forskjeller i kostnadene internt i distribusjonsnettselskapene. Dette endres ikke ved felles tariffering av regional- og sentralnett.
Forslaget om felles tariffering av regional- og sentralnettet inneb?rer kun en tariffmessig sammensl?ing av nettniv?ene sentralnett og regionalnett. Tarifferingsordningen p?virker verken eierskap til anleggene eller ber?rte nettkonsesjon?rers ?vrige rettigheter og plikter etter energiloven og tilh?rende forskrifter.

Nettniv?:
Distribusjonsnett: Hovedsakelig overf?ringsanlegg med spenning opp til 22 kV. Omfatter fordeling av kraft frem til den enkelt husholdning og n?ringskunde.

Regionalnett: Nettanlegg som ligger mellom sentralnettet og distribusjonsnettet.

Sentralnettet: Nettanlegg p? de h?yeste spenningsniv?ene (132 kV eller h?yere). Omfatter hovedlinjene i Norge.
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Seksjonssjef Torfinn Jonassen, 22 95 94 80 / 952 24 548
Seniorr?dgiver Christina Sepulveda 22 95 98 42

Lenker
http://www.nve.no/no/Kraftmarked/Nettleie/varsel-om-vedtak–felles-tariffering-av-regional–og-sentralnett/
0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Statens Bymilj