Natursp?rsm?l

F? overskridelser av grenseverdier for plantevernmiddelrester i mat

Overv?kingen i 2010 viser for tredje ?r p? rad ingen overskridelser av grenseverdier for rester av plantevernmidler i norskprodusert mat. Dette skjer p? tross av at det s?kes etter mange flere plantevernmidler enn tidligere og at flere grenseverdier er satt til en deteksjonsgrense. Resultatene fra Mattilsynets overv?kingsprogram viser ogs? at niv?ene var lave i importerte varer.

Foto: Ragnar V?ga Pedersen, Bioforsk
Totalt ble 1492 pr?ver av frukt, gr?nnsaker, barnemat, animalske produkter og korn/ris fra 63 forskjellige land analysert i 2010. Av samtlige pr?ver var 68 % av pr?vene importerte n?ringsmidler og 32 % norskproduserte n?ringsmidler.
Resultatene viser at frukt og gr?nnsaker som omsettes i Norge har et lavt niv? av rester av plantevernmidler. Fra et helsefaglig synspunkt kan det generelt konkluderes at restniv?et av plantevernmidler i norskproduserte og importerte vegetabiler anses ? representere en liten helsefare for forbruker, sammenliknet med de mange positive helseeffektene ved konsum av frukt og gr?nnsaker.
Av de analyserte pr?vene av frukt, gr?nnsaker og animalske produkter var 46 % uten p?visbare rester av plantevernmidler. Gjeldende grenseverdi ble overskredet i 1,5 % av pr?vene. Ingen av overskridelsene ble vurdert ? kunne medf?re umiddelbar helsefare etter inntak av produktet. Alle funn av plantevernmiddelrester ble fulgt opp av Mattilsynet, som vurderte videre forvaltningsmessig oppf?lging i hvert enkelt tilfelle.
Det ble ikke p?vist overskridelser av grenseverdier i norskproduserte produkter. Det ble heller ikke p?vist noen rester av plantevernmidler i barnemat. Seks pr?ver av norske produkter p?viste rester av plantevernmiddel som ikke er tillatt ? bruke i produktet som var pr?vetatt (ulovlig bruk). De aktuelle virksomheten ble fulgt opp av Mattilsynet og to av tilfellene ble avkreftet. Av 107 pr?ver av ?kologiske produkter ble det p?vist rester av plantevernmidler i fire pr?ver. I 2010 ble det tatt ut 29 pr?ver av rosiner i et eget prosjekt, 23 av pr?vene viste funn av plantevernmidler men ingen overskred de veiledende grenseverdiene.
Virksomhetene er ansvarlige for at n?ringsmidlene de omsetter er helsemessig trygge og det er ikke lov ? omsette n?ringsmidler som inneholder rester av plantevernmidler over gitte grenseverdier. Mattilsynets overv?kningsprogram for rester av plantevernmidler i n?ringsmidler avspeiler forbruksm?nsteret i norsk kosthold, kombinert med et forholdsmessig h?yere uttak av vareslag der det erfaringsmessig p?vises h?ye rester og overskridelser. I tillegg til dette inkluderer programmet hvert ?r spesielle varegrupper som prosjekter i overv?kingen, og det tas ut pr?ver etter EUs fler?rige felles koordinert kontrollprogram. Dette gj?r at man ikke kan sammenligne resultater fra ulike ?r direkte. Ved vurdering av funn over grenseverdi i et produkt tar Mattilsynet hensyn til type stoff og om det er funn av flere stoffgrupper over grenseverdi, som kan ha samvirkende effekter.
Analysemetodene for rester av plantevernmidler i mat blir stadig bedre, og s?kespektrene blir vanligvis utvidet med 10-20 nye stoffer hvert ?r. Dette f?rer til flere funn av plantevernmidler i mat, uten at en dermed kan trekke den konklusjonen at innholdet av plantevernmidler i maten har ?kt. Det er Bioforsk Plantehelse som har foretatt alle analysene i overv?kingsprogrammet for rester av plantevernmidler i mat. I 2010 ble det s?kt etter 293 forskjellige plantevernmidler inkludert noen nedbrytingsprodukter i pr?vene.
Rapporten er vedlagt nederst p? siden.
Kontaktpersoner:
Birgitte Lyr?n, r?dgiver i seksjon planter og vegetabilsk mat, Mattilsynets hovedkontor, tlf 64 94 43 91
Marit Lilleby Kvarme, r?dgiver i seksjon planter og vegetabilsk mat, Mattilsynets hovedkontor, tlf 64 94 43 78
Last ned:
Rapport: Rester av plantevernmidler i n?ringsmidler 2010 [pdf]
0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy