Milj?politikk

Fastsatt forskrift om kontrollomr?de, infeksi?s lakseanemi hos akvakulturdyr i Langfjord, Alta kommune

Bekreftet Infeksi?s lakseanemi i R?d?y kommune i

Den tidligere mistanken om Infeksi?s lakseanemi (ILA) p? oppdrettsfisk ved Marine Harvest sine lokaliteter Kvalvika 11074 og Digermulen 11076 i Tjongsfjorden, R?d?y kommune i Nordland er n? bekreftet. P? bakgrunn av Veterin?rinstituttets p?visning av ILA virus i pr?ver tatt ut ved lokaliteten Kvalvika, har Mattilsynet stadfestet smitte av fiskesykdommen ILA.

P? grunnlag av for?ket d?delighet i én av merdene ved lokaliteten Kvalvika ble det tatt pr?ver som viste patologiske endringer forenelig med ILA. Det ble foretatt et utvidet pr?veuttak av oppdretters egen fiskehelsetjeneste, og det er disse pr?vene som er grunnlaget for Veterin?rinstituttets p?visning av ILA virus. Mattilsynet har tatt ytterligere pr?ver p? lokaliteten Kvalvika og pr?vesvar fra Veterin?rinstituttet vil foreligge i neste uke. ?rsaken til at ogs? lokaliteten Digermulen er omfattet av diagnosen er at det b?de i februar og april 2010 ble splittet ut fisk fra lokalitet Kvalvika og satt p? lokalitet Digermulen.
All fisk i merden med for?ket d?delighet er n? slaktet ut. Gjenst?ende fisk p? lokalitetene viser ikke tegn til klinisk sykdom.
Lokalitetene Kvalvika og Digermulen ligger ca. 3 km fra hverandre og er de eneste lokaliteter med laksefiks i Tjongsfjorden. N?rmeste lokalitet med laksefisk ligger i mer enn 10 km avstand. Lokalitetene er p?lagt restriksjoner n?r det gjelder flytting av fisk samt s?rskilte forh?ndsregler for ? hindre smittespredning.
Oppdretter har f?tt varsel om vedtak om utslakting og vil bli p?lagt fortl?pende utslakting av lokalitetene. Fisken p? begge lokalitetene er per i dag slaktemoden og er i f?lge driftsplanene til Marine Harvest planlagt utslaktet i l?pet av h?sten 2010.
Mattilsynet vil n? lage et forslag til utstrekning av et kontrollomr?de best?ende av bekjempelsessone og overv?kningssone med tilh?rende forskrift.
Enhver skal vise n?dvendig aktsomhet, slik at spredning av mulig sykdom unng?s. Kart som viser anleggets plassering vil bli lagt ut snarest.
Kontaktperson:
Fungerende distriktssjef Hilde Myren ved DK for Midt- og Nord-Helgeland, tlf.: 75 12 32 04.
R?dgiver Lisbeth Antonsen ved RK Nordland, tlf.: 76 19 25 16.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy