Natur

Fjerde kvartal og forel?pig resultat 2013

12-02-2014 10:17 Agder Energi Agder Energi hadde i 2013 et resultat etter skatt i henhold til god regnskapsskikk (GRS) p? 845 millioner kroner. Tilsvarende tall for 2012 var 700 millioner kroner.

Agder Energi hadde i 2013 et resultat etter skatt i henhold til god regnskapsskikk (GRS) p? 845 millioner kroner. Tilsvarende tall for 2012 var 700 millioner kroner.

Agder Energi hadde driftsinntekter (IFRS) i 2013 p? 9 890 mill. kr (8 946 mill.kr). Konsernets driftsresultat (IFRS) for 2013 ble 2 315 mill. kr (1 818 mill. kr), og resultat f?r skatt ble 1 686 mill. kr (1 581 mill. kr). IFRS-resultat etter skatt (majoritetens andel) ble 834 mill. kr (1 037 mill. kr).*
– God fremgang for markedsselskapene LOS og Otera, gode resultater p? vannkraftproduksjonen samt ?kt inntektsramme i nettvirksomheten er hoved?rsakene til at konsernet leverer et godt resultat for 2013. I tillegg har konsernet intensivert arbeidet med ytterligere effektivisering i alle deler av organisasjonen, sier konsernsjef Tom Nysted.
H?y ressursbeholdning
Vannkraftproduksjonen i 2013 var 7,7 TWh (8,1 TWh). Ressurssituasjonen bedret seg mye i fjerde kvartal, og ressursbeholdningen (vann og sn?) var ved utgangen av ?ret vesentlig h?yere enn normalt. Terminprisene i kraftmarkedet indikerer relativt lave priser i ?rene fremover. Med en normal ressurstilgang fremover forventer Agder Energi en h?yere vannkraftproduksjon i 2014.
Resultatet i nettselskapet forventes ? bli vesentlig lavere i 2014 sammenlignet med 2013. Hoved?rsaken er at nettselskapene i 2013 fikk en ekstraordin?r kompensasjon p? inntektsrammen for kostnader oppst?tt i 2011.
Investeringer
Totale investeringer var 1 364 mill. kr (1 060 mill. kr). Innen vannkraft er det investert 767 mill. kr (428 mill. kr), hvorav 535 mill. kr (250 mill. kr) gjelder nyinvesteringer. ?kningen er knyttet til utbyggingen av Iveland 2 og Brokke Nord/S?r, Skarg kraftverk i Setesdal. Nettselskapet har investert for 429 mill. kr (419 mill. kr), hvorav 152 mill. kr (179 mill. kr) gjelder nyinvesteringer som blant annet bidrar til ? bedre leveringssikkerheten.
Historisk lavt sykefrav?r
Sykefrav?ret i 2013 var 3,6 % for konsernet som helhet. Dette er det laveste sykefrav?ret i konsernets historie, og et resultat av langsiktig og m?lrettet arbeid.
Kontaktperson: Konsernsjef Tom Nysted, tlf. 91 32 11 00

*Hovedforskjellen mellom resultater rapportert i henhold til GRS og IFRS er at verdiendringer p? urealiserte kraft, valuta- og rentekontrakter inng?r i IFRS.

Om Agder Energi
Agder Energi er landets tredje st?rste energiprodusent. Konsernet er eid av kommunene p? Agder (54,5 %) og Statkraft Holding (45,5 %). Selskapet har hovedkontor i Kristiansand.
Konsernets forretningsomr?der er organisert i en rekke datterselskaper, med omfattende virksomhet flere steder p? Agder. I tillegg eier selskapet kraftstasjoner og overf?ringslinjer i Telemark og har medeiendomsrett til produksjonsanlegg i Rogaland.1000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy