Natursp?rsm?l

Flere omr?der enn noen gang kontrollert av NVE i 2010

NVE utvidet i fjor tilsynsvirksomheten til flere omr?der. 105 revisjoner, 485 inspeksjoner og en rekke skrivebordstilsyn avdekket 444 avvik. Et stort antall av disse var knyttet til kraftforsyningsberedskap, milj?krav ved vassdrags- og energianlegg, og nettselskapenes n?ytralitets- og informasjonsplikt.
– Tilsynet i 2010 viser at det er n?dvendig med tilsyn og tett oppf?lging, uttaler vassdrags- og energidirekt?r Agnar Aas.
NVEs tilsynsomr?der omfatter blant annet vassdragsanlegg, energianlegg og energimerking. En oversikt over NVEs tilsynsomr?der i 2010 finnes i ?rsrapporten som nylig er utgitt.
Det ble avdekket avvik ved alle utf?rte tilsyn for beregning av anleggsbidrag og rasjoneringsplaner. For internkontrollsystem for vassdragsanlegg og settefiskanlegg, nettselskapenes n?ytralitets- og informasjonsplikt og andelen feilmerkede utstilte hvitevareprodukter i butikk konstaterer NVE at det fortsatt er manglende etterlevelse av krav.
NVE ga i fjor 24 vedtak om tvangsmulkt som utl?ses der retting av avdekket ulovlig forhold ikke skjer innen fastsatt frist. NVE traff videre tre vedtak om overtredelsesgebyr, alle knyttet til fjernvarmesaker. Ingen av avvikene ble politianmeldt.
?rsrapporten for tilsyn 2010 og handlingsplan for NVEs tilsynsvirksomhet for 2011 finner du p? NVEs nettside.
Kontaktperson:
Seniorr?dgiver Anne Rogstad, tlf. 22 95 91 46
Kommunikasjonsr?dgiver Hilde Totland Harket, mobil 92 44 92 75
Lenker

http://www.nve.no/no/Nyhetsarkiv-/Pressemeldinger/Flere-omrader-enn-noen-gang-kontrollert-av-NVE-i-2010-/
0000

Similar Posts