Milj?politikk

Flest f?r energikarakter D

Den norske kraftproduksjonen var 22,7 TWh i andre kvartal i ?r. Det har ikkje vore registrert s? l?g kraftproduksjon i andre kvartal dei siste 15 ?ra.
Kraftproduksjonen p? 22,7 TWh er ein nedgang p? 15,1 prosent fr? andre kvartal i fjor. Produksjonen i andre kvartal 2010 var den l?gaste i dette kvartalet i perioden 1995-2010.

– Den l?ge produksjonen i andre kvartal har samanheng med lite vann i magasina i starten av kvartalet grunna ein kald vinter. Lite sn? i fjellomr?da ga i tillegg mindre tilsig enn normalt i andre halvdel av kvartalet , seier avdelingsdirekt?r Marit L. Fossdal i NVE.

I f?rste halv?r 2010 var kraftproduksjonen 61,2 TWh. Det er 4,2 TWh mindre enn i same periode i 2009, noko som tilsvarer ein nedgang p? 6,4 prosent.

Forbruket av elektrisk kraft i Noreg var p? 25,4 TWh i andre kvartal. Noregs overf?ringsforbindelsar til Sverige og Danmark og l?gare kraftprisar i disse marknadene, medverka til at nettoimporten enda p? 4,7 TWh. St?rst var nettoimporten fr? Sverige med 3,6 TWh. Sverige var det einaste landet i Norden med nettoeksport i andre kvartal.

Nedgang i prisane
Prisane p? kraft i Noreg fall betydeleg i andre kvartal samanlikna med f?rste kvartal, d? kraftprisen til tider ble pressa opp grunna stor etterspurnad etter kraft og l?g tilgjengelig produksjonskapasitet i Norden. Mildare v?r og meir svensk kjernekraft inn p? marknaden bidrog til ? redusere dei nordiske prisane.
– Nedgangen var st?rst i Nord- og Midt-Noreg, med ein nedgong p? h?vesvis 39 og 41 prosent fr? f?rste kvartal , seier Fossdal.

Til tross for prisnedgang fr? f?rste kvartal, var dei norske kraftprisane i andre kvartal rundt 20 prosent h?gare enn i tilsvarande kvartal i 2009. Noreg hadde dei h?gaste prisane i Norden i andre kvartal i ?r. Dei h?ge kraftprisane bidrog til ? utl?yse import og dempe forbruket, slik at etterspurnaden etter kraft vart dekka.
Les heile rapporten .
For ytterligare informasjon, v?r vennleg kontakt:
Seksjonssjef Tor Tor Arnt Johnsen, tlf: 22 95 91 49
Avdelingsdirekt?r Marit Lundteigen Fossdal, tlf: 22 95 93 25
Lenker
http://www.nve.no/no/Nyhetsarkiv-/Pressemeldinger/Rekordlag-kraftproduksjon-i-andre-kvartal/0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Arne Braut   #Gunn Randi Fj   #Hanne Skamfer   #Toril Melheim Strand