Milj?politikk

Folkem?te om Skreifjella vindkraftverk

NVE gjev Alta Kraftlag a/l l?yve til ? bygge M?lleelva kraftverk i K?fjord i Alta kommune i Finnmark. Kraftverket vil f? ein ?rleg produksjon p? om lag 13 GWh, noko som svarar til straumbruken til rundt 650 husstandar. Reguleringsanlegg og inntak fr? tidlegare utbygginger i vassdraget vert sett i stand og nytta til kraftproduksjon att.
Annasvatn og Lundstraumvatn vert regulert 3 m med 2 m heving og 1 m senking fr? naturleg vasstand for ? magasinere tilsiget til kraftverket som vil nytte ei fallh?gd p? om lag 389 meter. Vassvegen vert lagt p? s?rsida av elva i to tuneller og med r?yr nedgrave i lausmasser ned til kraftstasjonen ved kote 31 ovafor E6. Kraftverket f?r ei installert effekt p? 4,4 MW, og vil med dei fastsette vilk?ra gje ein ?rleg produksjon p? omlag 13 GWh.
Vassdraget ligg i eit omr?de som er sterkt p?verka av tidlegare vassforsyning til nedlagde gruver, kraftverk og oppdrettsanlegg samt atkomst til det gamle nordlysobservatoriet p? Halddetoppen. Dei uferdige dammane ved Annasvatn og Lundstraumvatnet fr? slutten av 1980-talet skal settast i stand og nyttast til ? regulere vatna medan det gamle inntaket ved kote 420 i M?lleelva vert modernisert.

Det er lite fisk i vassdraget, og r?dlista artar i omr?det vurderast ikkje ? bli truga av utbygginga.

NVE meiner at slepp av tilstrekkelig vassf?ring heile ?ret forbi reguleringsdammane og kraftverksinntaket av omsyn til biologisk mangfald samt krav til utforminga av anlegget i h?ve til friluftsliv og reindrift er avb?tande tiltak som gjer utbygginga tilr?deleg. Fordelane ved ? bygge kraftverket er etter NVEs syn st?rre enn skadane og ulempene for dei allmenne og private interessene. NVE gjer difor l?yve til M?lleelva kraftverk p? fastsette vilk?r.
For n?rmare informasjon kontakt :
Erik Roland, tlf: 22 95 90 240000

Similar Posts