Milj?politikk

For kj?kken og bad ? to nye modeller i Garda-serien

Bruk av pellets til oppvarming og prosess kan gi lavere energikostnader for norske industribedrifter. Reduserte energikostnader oppn?s f?rst og fremst ved konvertering fra lettolje til pellets. Dette viser en st?rre studie analyseselskapet XRGIA har gjort for Enova.
? Skal vi f? et velfungerende pelletsmarked i Norge m? industrien g? foran, sier fungerende avdelingsdirekt?r Helle Gr?nli i Enova.
Pellets har liten utbredelse i Norge i dag til tross for at pellets er biobrenselet med h?yest energitetthet og det forbrenningsmessig enkleste ? bruke av all biobrensel. ?rsakene til dette er blant annet usikkerhet om hvor robuste og varige oppvarmingsl?sningene for pellets er. Usikkerhet om lagringsbehov og stabile leveranser er ogs? medvirkende. Men potensialet er sv?rt stort.
– Enovast?ttede varmeprosjekter basert p? pellets vil alene ?ke forbruket med 160% de neste par ?rene, fremholder Gr?nli. ? Men det er alts? i industrien l?nnsomhetspotensialet er st?rst, f?rst og fremst p? grunn av lang brukstid, sier hun.
Overgang fra olje til pellets og annen bioenergi har stor betydning for reduksjon av klimagassutslipp i Norge. Dette er en viktig ?rsak til at Enova i tiden fremover vil legge enda st?rre vekt p? ? utvikle markedet for pellets i Norge.
? Vi vil n? i samarbeid med n?ringen og industrien identifisere potensialet, kartlegge eventuelle barrierer, og aktivt markedsf?re Enova-st?tte til konvertering fra lettolje til pellets i industrien, avslutter Helle Gr?nli.

Lenker til rapporter (nedlastbare dokumenter):
Markedsrapport: Pelletsmarkedet i Midt-Norge (hovedrapport):
http://www.enova.no/minas27/publicationdetails.aspx?publicationID=542
Fungerende pelletsmarked – prinsipiell analyse:
http://www.enova.no/minas27/publicationdetails.aspx?publicationID=543

Ytterligere opplysninger:
Seniorr?dgiver Roar Gr?nhaug, Enova SF
Mobil 416 27 304
Statsforetaket Enova eies av Olje- og energidepartementet og er etablert for ? fremme en klimavennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. M?let er at det skal bli enklere for husholdninger, n?ringsliv og offentlige virksomheter ? velge enkle, energieffektive og klimavennlige l?sninger. For mer informasjon og gratis r?d om energiomlegging, se www.enova.no eller ring Enova Svarer p? tlf. 800 49 0030000

Similar Posts