Forskning og utvikling innen fangst og lagring h?yt p? dagsorden ? og resultatene lar ikke vente p? seg

13.10.10 Praktisk milj?vernarbeid mellom Norge og Russland har resultert i en ny milj?stasjon for kvikks?lvavfall i distriktshovedstaden Karpogory i Arkhangelsk.
Et av hovedm?lene i det norsk-russiske samarbeidet i nordomr?dene er ? redusere kvikks?lvforurensning. Regionmyndighetene i Arkhangelsk tok i 2007 initiativ til et samarbeidsprosjekt for ? redusere forurensingen.
Samarbeid
Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) og Fylkesmannen i Hordaland har deltatt fra Norge. Prosjektet er ?konomisk st?ttet av Milj?verndepartementet, det norske Barentssekretariatet og myndighetene i Arkhangelsk.
? Prosjektet mellom russiske og norske milj?vernmyndigheter er et godt eksempel p? praktisk milj?vernarbeid der vi utvikler lokale l?sninger p? lokale problemer, sier sjefingeni?r H?kon Oen i Klif.
Pilotprosjekt
Samarbeidet er et pilotprosjekt for ? f? erfaringer som kan overf?res til andre distrikter i Arkhangelsk-regionen. Prosjektet har ogs? bidratt til spredning av kunnskap om h?ndtering av farlig avfall og hvor viktig det er ? ta h?nd om dette p? en milj?messig forsvarlig m?te.
? Utveksling av erfaring og kompetanse har v?rt et viktig element i prosjektet, forteller prosjektleder H?kon Oen.
Aktiv oppl?ring
Som en del av prosjektet har russerne laget egne informasjonsbrosjyrer og en DVD om innsamling av kvikks?lvholdig avfall og driver aktiv oppl?ring i barnehager, skoler og h?yskoler.
Milj?stasjonen som ?pnet i Karpagory inneholder en lagerbygning for kvikks?lvholdig avfall, en transportcontainer og en egen innsamlingsbil. Det er lagt opp til innsamlingsrunder i omkringliggende bosettinger og vintertransport av avfallet til Arkhangelsk for sluttbehandling.
Farlig milj?gift
Kvikks?lv er en de farligste milj?giftene og utgj?r en trussel for milj?et og menneskers helse. Kvikks?lvforurensning i Norge skyldes b?de nasjonale utslipp, men ogs? langtransportert forurensning fra andre deler av verden ? blant annet Russland.
Det har v?rt gjort en rekke tiltak allerede for ? redusere utslippene, deriblant krav til utslipp fra industri, tannlegekontorer, krematorier og kommunale avl?p, samt forbud mot kvikks?lv i termometre. Milj?myndighetene ?nsker ? fortsette arbeidet med ? redusere utslippene av kvikks?lv s? langt som mulig, b?de nasjonalt og internasjonalt.
Samarbeidet med Russland og ?pningen av milj?stasjonen i Karpagory er et viktig ledd i denne satsningen.
Arkhangelsk
Arkhangelsk er en av Russlands 49 regioner (oblaster), med en befolkning p? om lag 1,4 millioner mennesker. Ligger i Nordvest-Russland og er p? st?rrelse med Frankrike.
Karpogory er distriktshovedstaden i Pinezhsky-distriktet, med rundt 30 000 innbyggere.
Hovedn?ringen er skogbruk og omr?det er preget av lange avstander og d?rlige veier mellom de ulike bosetningene. All transport av betydning m? gjennomf?res p? vinterstid n?r elver er frosset og det er tele i bakken
Sp?rsm?l kan rettes til Klif:
sjefingeni?r H?kon Oen, seksjon for kjemikalie- og produktkontroll
telefon: 22 57 36 89, e-post: [email protected]
seniorr?dgiver Hanne Aronsen, internasjonal seksjon
telefon: 22 57 35 41, e-post: [email protected]
0000

Authors

Related posts

Top