Natursp?rsm?l

Forslag til regulering av fire milj?gifter i forbrukerprodukter

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) foresl?r ? regulere innholdet av fire milj?gifter i forbrukerprodukter for ? gi forbrukere og milj?et bedre beskyttelse mot helse- og milj?farlige kjemikalier.
Vi foresl?r ? regulere produksjon, import, eksport og omsetning av produkter som inneholder bly, pentaklorfenol, mellomkjedete klorparafiner (MCCP) og den perfluorerte forbindelsen PFOA. Stoffene er lite nedbrytbare, bioakkumulerende (de hoper seg opp i n?ringskjeden) og/eller giftige, og st?r p? myndighetenes liste over prioriterte milj?gifter.

Det er en nasjonal m?lsetting at utslippene av stoffene p? denne listen skal stanses eller reduseres vesentlig innen 2020. Reguleringen vi n? foresl?r vil v?re et ledd i ? oppn? disse m?lene.

Klif har gjort en grundig vurdering av konsekvensene av ? regulere bruk av disse fire stoffene i forbrukerprodukter. Det finnes gode og trygge alternativer til stoffene. Industrien er ikke avhengig av fortsatt ? kunne bruke stoffene for ? framstille produktene.

E?S-avtalens hovedregel er fri flyt av varer p? tvers av landegrensene. Klifs forslag vil gi en nasjonal regulering som er strengere enn det EU har. Norge ?nsker ? v?re en p?driver for ? regulere de mest skadelige stoffene, og Milj?verndepartementet har sendt forslaget til h?ring i EU.
H?ringsfrist er 2. mai 2011
Elektronisk utgave av saksdokumentene og skjema for ? gi elektronisk tilbakemelding finner du p? disse sidene (http://www.klif.no/horing2008-273). Det er ogs? mulig ? sende inn h?ringskommentarer skriftlig til Klima- og forurensningsdirektoratet, Postboks 8100 Dep., 0032 Oslo.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy