Milj?politikk

F?rste tildeling av utviklingsmidler for ? fange CO2 fra industriutslipp – Norcem f?r st?tte til sitt testanlegg

Programstyret til CLIMIT-programmet har n? innvilget det f?rste prosjektet innenfor industriutslipp. ? Ved ? trekke inn CO2-fangst i industrien vil leverand?rene se et st?rre marked og dette vil igjen ?ke interessen for CO2-h?ndtering. For ? utvikle ny teknologi, er vi helt avhengig av ? f? inn tunge industriakt?rer, s? dette er en viktig milep?l, sier leder av CLIMIT-sekretariatet, teknologidirekt?r Klaus Schöffel i Gassnova SF.
? Industriutslipp har veldig mange fellestrekk med utslipp fra kraftproduksjon fra gass og spesielt fra kull. Etter at CO2 er fanget, foreg?r transport og lagring likt, uansett CO2-kilde. Transport og lagring av CO2 er kilden?ytrale, sier Schöffel.
Norge har behov for flere st?rre industrielle akt?rer for ? l?fte teknologier til kommersiell anvendelse. Flere norske industrianlegg har utslipp p? en halv til halvannen million tonn CO2 i ?ret. Det vil derfor v?re et ?kende marked i Norge for slik teknologi. Utvidelsen av mandatet til CLIMIT til ogs? ? gjelde industriutslipp, ble ESA-notifisert (godkjent) h?sten 2010. Det er en klar forventning til at denne utvidelsen vil bidra til ? l?fte fram effektive teknologier som kan anvendes p? ulike industrielle kilder og dermed ogs? bidra til en mer positiv markedsutvikling. Vi ?nsker Norcem og morselskapet HeidelbergCement lykke til med arbeidet og velkommen som en CO2-akt?r.
Prosjektet CO2 capture test facility at Norcem’s cement plant in Brevik skal utrede beslutningsunderlaget for investering i et testanlegg for ?post-combustion? CO2-fangst. Anleggene skal ligge hos Norcem i Brevik. Sementproduksjon st?r for store CO2-utslipp og Norcem og dets eier HeidelbergCement Group vil sammen med organisasjonen European Cement Research Academy (ECRA) starte med ? teste ut CO2-fangst teknologier som kan v?re relevante for sementindustrien. Dette prosjektet inng?r i deres felles strategi om ? fastlegge et beslutningsgrunnlag for valg av CO2-fangst teknologi. Prosjektet inkluderer prosjektmodning fram til en investeringsbeslutning for et testanlegg for post-combustion CO2-fangst. Anlegget vil best? av fra 1 til 3 testrigger, hver med en kapasitet p?
10 000 tonn CO2 per ?r som opereres i parallell.
Internasjonalt har IEA beregnet at ca halvparten av alle CO2-h?ndteringsprosjektene i 2020 b?r v?re fra andre industrielle utslippskilder enn kull- og gasskraftverk. Det er et klart behov for ? pr?ve ut CO2-fangst fra flere ulike industrielle kilder, spesielt knyttet til annerledes r?ykgassammensetning. Prosjektet vil derfor kunne utvikles til ? bli et attraktivt testsenter i Norge for b?de sementindustrien og leverand?rer av CO2-fangstanlegg, sier Klaus Schöffel.

Kontaktpersoner :
Klaus Schöffel, Leder av CLIMIT-sekretariatet, Direkt?r Teknologi og kompetanse
Telefon +47 913 42 329 | [email protected]
Anne Margrete Blaker, Leder Presse og samfunnskontakt
Telefon +47 941 62 142 | [email protected]
For kontakt med Norcem og HeidelbergCement viser vi til deres egen pressemelding og Per Brevik, Direkt?r Alternative brensler, mobil 909 70 017

Fakta om CLIMIT-programmet
M?lsettingen for CLIMIT-programmet er: Akselerere kommersialisering av CO2-h?ndtering gjennom ?konomisk stimulering av forskning, utvikling og demonstrasjon.
CLIMIT-programmets fokus er n? mot satsingsomr?der der Norge har spesielle forutsetninger for ? kunne gi et signifikant bidrag. F?lgende m?lsettinger for satsingen gjennom CLIMIT-programmet gjelder:
Langsiktig og bredt anlagt st?tte til forskning og utvikling innen programmets satsingsomr?der.
Bidra til pilotering og demonstrasjon av kjent teknologi frem mot 2015. Denne teknologien vil danne basis for de f?rste fullskala demoanleggene som vil bygges i 2015-20.
Stimulere til utvikling av nye og mer banebrytende teknologier som kan st?ttes i pilot- og demonstrasjonsprosjekter etter 2015.
Bidra til kommersialisering av ny og banebrytende teknologi i perioden etter 2015-20.
Norcem, HeidelbergCement Group
Norcem AS utvikler, produserer, markedsf?rer og selger alle typer sement til bygg-, anleggs- og oljen?ringen i Norge. Selskapet har ca 500 ansatte og inng?r i sement- og byggevarekonsernet HeidelbergCement. Norcem AS er den eneste produsenten av sement i Norge, og har lang erfaring som internasjonal sementleverand?r. Norcem opererer med to fabrikker i Norge, en i Brevik og en i Kj?psvik, som er blant de mest moderne i Europa ogs? n?r det gjelder energieffektivisering og utslipp.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Jula Jula   #Jula Norge   #Per Jacobsen   #VD