Natursp?rsm?l

Forurensende stoffer ? organiske milj?gifter ? E?S

Mattilsynet f?lger arbeidsgruppen i EU som omhandler persistente organiske milj?gifter (pops) i mat. EUs regelverk p? dette fagomr?det er etablert i forordning (EF) nr. 1881/2006, og tatt inn i norsk rett gjennom forskrift om visse forurensende stoffer i n?ringsmidler.

Grenseverdiene angitt i forordning (EF) nr. 1881/2006 er under stadig revidering. Blant sentrale temaer i revisjonsprosessen kan det nevnes:
innf?ring av kun én grenseverdi for summen av dioksiner, furaner og dioksinliknende PCB
lavere grenseverdier for dioksiner og dioksinliknende PCB
mulig innf?ring av grenseverdier for ikke-dioksinliknende PCB
referering til oppdaterte beregninger (2005) for toksiske ekvivalenter
Se lenkene til h?yre for en n?rmere beskrivelse av hva som diskuteres p? hvert enkelt m?te i Brussel.
Kontaktperson:
R?dgiver Line Ruden, seksjon for mattrygghet
Tlf. 23 21 67 74
Last ned:
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1881-2006 (dansk versjon) [pdf]
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1881-2006 (engelsk versjon) [pdf]
0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy