Milj?politikk

Gass-kondensatfunn p? David

Hardangermastene deler Norge
Motstanden mot master i Hardanger er stor. Men b?de medievaner, st?rrelse p? hytter og fritidsvaner er utslagsgivende for hva det norske folk mener om kraftmaster i norsk natur. Saken viser det delte Norge.
De som bor i byene er mer skeptiske til utbygging en de som bor i distriktene.
Den delen av befolkningen som jevnlig lytter til P2 er sterkt kritisk, mens de som ser fotball p? tv har lite i mot kraftmaster i norsk natur.
De som eier hytter over 150 kvadratmeter er markant mer kritiske enn de som eier hytter p? vanlige st?rrelse (rundt 70 kvadratmeter).
By mot land
50 prosent av de spurte sier seg noe eller delvis enig i p?standen ?Kraftmaster i hardanger ?delegger en sentral del av norsk natur?. 30 prosent sier seg noe eller delvis uenig i denne p?standen. Om lag 20 prosent er verken enig eller uenig. Motstanden mot bygging av luftledning i Hardanger er st?rst blant ?stlendinger med h?y inntekt og utdanning. Folk flest rundt i landet har st?rre forst?else for behovet for kraftutbygging.
Det viser en landsomfattende unders?kelse foretatt av TNSGallup. De har analysert tilhengerne og motstanderne av kraftlinjeutbyggingen i Hardanger ved hjelp av Sosioraster – en metode som skiller befolkningen i forhold til sosial tilh?righet, kulturell- og ?konomisk kapital.
Sosiale skiller
De store skillelinjene g?r mellom hva slags arbeid og kulturell tilh?righet man har. Unders?kelsen bekrefter den s?kalte sentrum/periferi-dimensjonen i saken. Motstanden mot bygging av luftledning i Hardanger er st?rst blant ?stlandinger med h?y inntekt og utdanning.
– Unders?kelsen viser at de som bruker naturen til rekreasjon er sterkest motstandere. Her finner vi n?ringslivsledere og akademikere, advokater, leger og topper i offentlig sektor. Den ?folkelige? motstanden er langt mindre, sier samfunnsgeograf Karl-Fredrik Tangen som har ledet unders?kelsen.
I denne gruppen finner vi industriarbeidere, folk som jobber med landbruk og vanlige l?nnsmottagere i servicen?ringen og offentlig sektor.
– De er likner den gruppa statsviter Stein Rokkan snakker om som ?land? n?r han beskriver sentrum-periferi-skillet i norsk politisk debatt. De er ?den tause minoritet? som st?r for meninger med lite aksept i de meningsdannende klasser i offentligheten, sier Tangen.
Han mener unders?kelsen viser at de store skillelinjene i synet p? utbygging av master g?r mellom hva slags arbeid og kulturell tilh?righet man har.
– De som ikke kjenner ?konomiens b?lger p? kroppen er mest opptatt av ? unng? naturinngrep, sier Tangen.
Bakgrunn for unders?kelsen
Statnett ?nsker ? l?re av prosessen i Hardanger og fikk gjennomf?rt unders?kelsen som et supplement til medieanalyser for ? f? bedre kunnskap om holdningene til utbyggingsprosjekter i ulike deler av befolkningen.
– I utgangspunktet var unders?kelsen tenkt til internt bruk, men funnene er s? markante at de vil kunne ha interessante ogs? for andre enn oss, sier kommunikasjonsdirekt?r i Statnett Tor Inge Akselsen.
Statnett har tidligere tatt selvkritikk p? kommunikasjonen rundt utbyggingsprosessen i Hardanger.
– V?r jobb er ? s?rge for god nok informasjon til at vi kan gjennomf?re gode demokratiske prosesser i forbindelse med v?re utbyggingsprosjekter. Da trenger vi ? vite mer om hvor ulike deler av befolkningen st?r, blant annet n?r det gjelder synet p? master i naturen. Denne unders?kelsen har v?rt sv?rt l?rerik for oss i s? m?te, sier Akselsen.
Om unders?kelsen
M?lingen i denne unders?kelsen ble foretatt av TNS gallup i samarbeid med analysebyr?et Sosioraster. M?lingen er gjort p? et utvalg av 1004 respondenter i Norge i september. Disse er landsrepresentative, dvs at de representerer den norske befolkning mht kj?nn, alder og geografi. Utvalget er tatt ut fra TNS gallups internettpanel, ?gallupPanelet?. I dette panelet er det 4000 personer som Gallup har ekstra bakgrunnsinformasjon p?. Samfunnsgeograf Karl-Fredrik Tangen, f?rstelektor ved Markedsh?yskolen, har ledet unders?kelsen.
Om sosioraster
Sosioraster er en segmenteringsmodell som tar utgangspunkt i kulturelle og ?konomiske ressurser. Modellen gir mulighet til ? finne, forklare og sammenligne likheter og ulikheter i livsstil. I modellen f?r respondentene sine plasser etter sine ?konomiske ressurser (inntekt og verdier), sin utdannelse (lengde og type) og oppvekst (foreldres utdannelse og ?konomi). Fra dette tegnes det et sosialt rom der volum av ressurser (lengde p? utdannelse, ?konomi) ?ker oppover i rommet.
Kontaktinformasjon:
For ytterligere informasjon
Sosioraster
Karl-Fredrik Tangen
Samfunnsgeograf og fagansvarlig Sosiorastene
Mobil: + 47 415 17488

Statnett
Beate Barth-Nossum
Assisterende kommunikasjonsdirekt?r
Mobil: + 47 9182 6161
Statnett er Norges nasjonale nettselskap som eier sentralnettet, eller ?riksveiene? i norsk str?mforsyning. Str?m kan ikke lagres, men m? produseres samtidig som den brukes. Statnett har det nasjonale ansvaret for ? s?rge for at str?mproduksjon og str?mforbruk er i balanse. Vi har ansvaret for ? utvikle og drifte kraftnettet slik at det til enhver tid m?ter de kravene samfunnet har p? energisektoren. Statnett har 800 medarbeidere og hadde i 2010 en omsetning p? 3,3 milliarder kroner.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy