Klimasp?rsm?l

Generell tollnedsettelse for kolinklorid

Fordi str?mforsyning er viktig for den enkelte husholdning, og for driften av andre samfunnsviktige tjenester, har myndighetene satt h?ye krav til sikkerhet og beredskap til alle energiselskap.
Energiselskapene skal gjennom sine risikovurderinger, planer og ressurser (folk og utstyr) v?re i stand til ? forebygge og h?ndtere alle mulige ekstraordin?re hendelser.
NVE setter rammer, gir veiledning, tilrettelegger ?velser og f?rer tilsyn med at beredskapskravene blir etterlevd. De siste ?rene har NVE trappet opp denne tilsynsvirksomheten ? b?de n?r det gjelder vedlikehold og n?r det gjelder sikringstiltak, beredskap og kriseh?ndtering. Det settes klare krav til informasjon til ber?rte kunder og til rask gjenoppretting etter mulige feil og havarier.
Beredskapskravene inneb?rer ogs? en forventning om hele tiden ? tilpasse tiltakene til endrede forhold, for eksempel t?rke eller kulde. Alle kriser skal i utgangspunktet h?ndteres p? lavest mulig effektive niv?, av de som har ansvaret til daglig. Fordi konsekvensene av str?mbrudd i en kuldeperiode kan bli st?rre for samfunnet enn normalt, forventer NVE at de enkelte nettselskap har en beredskap som er tilpasset dette.
D?rlig v?r og redusert fremkommelighet inneb?rer selvf?lgelig ekstra utfordringer og betyr at det av og til vil kunne g? noe tid fra str?mavbruddet oppst?r til det er reparert. I en viss grad kan nettselskapet sette inn n?dstr?msaggregat for ? avhjelpe situasjonen.
I ekstraordin?re situasjoner kan det v?re behov for samarbeid p? lokalt eller regionalt niv?. Nettopp derfor er det ogs? etablert et visst bransjesamarbeid om gjensidig st?tte med beredskapsressurser. I vanskelige situasjoner kan ogs? kraftforsyningens distriktssjefer (14 stk) g? inn og tilvirke samarbeid mellom selskapene i regionene, eventuelt med bistand eller etter retningslinjer fra NVE.
Samfunnsviktige institusjoner m? v?re forberedt p? at str?mmen av og til blir borte. Disse skal ogs? normalt v?re forberedt p? ? dekke de viktigste behov gjennom egeninvesteringer i n?dstr?msaggregater.
Str?mbrudd
Den vanligste ?rsaken til omfattende str?mbrudd i hverdagen er knyttet til v?rforhold ? gjerne sterk vind. Langvarige utfall er heldigvis sjeldne, men forekommer dessverre av og til.
Hvis str?mmen av en eller annen grunn skulle bli borte over lengre tid og man i tillegg ikke har noen alternative varmekilder vil det raskt bli kaldt i hus og leiligheter.
Som kunde skal vi kunne kontakte nettselskapet for ? f? informasjon om ?rsaken til feilen og n?r de regner med at den kan v?re utbedret.
Det er viktig ? kle seg etter temperatur, og ta kontakt med familie, bekjente og helsevesenet for r?d og hjelp.
Skulle det bli n?dvendig ? forlate bostedet for en periode, er det en klar fordel at man forlater huset slik at man forebygger eventuelle skader. Det kan for eksempel v?re ? sette p? tilstrekkelig varme eller stenge av hovedvannforsyningen for ? unng? vannskader.0000

Similar Posts