Klimasp?rsm?l

God og milj?vennlig jul

Det norske milj?konseptet under navneparaplyen ?Biomembran? er gjennom de siste ?rene blitt bredt omtalt i nasjonal og internasjonal presse hvor det har blitt diskutert hvorvidt l?sningen hadde kapasitet til ? kunne v?re et vesentlig eller mindre vesentlig bidrag i kampen mot den globale oppvarming. Produktene skulle kunne anvendes til ? reflektere store andeler av den innkommende solenergi tilbake til verdensrommet og derved bidra til reell eksport av oppvarmende energi ut av jordens atmosf?re og til direkte fradrag i det lokale og globale energiregnskap. Varianter av produktene skulle ogs? kunne anvendes innenfor landbruket for ? stabilisere jordskorpen og ?ke effekten av tilf?rt vann og gj?dsel.
Det teknologiske konseptet som omtales i denne sammenhengen har blitt vurdert av CICERO, Polarforskningsinstituttet og Bioforsk gjennom et forskningsprosjekt som startet i 2007
Rapporten fra dette arbeidet er nettopp ferdigstillet og konkluderer oppsiktsvekkende med at konseptet har tilstrekkelig kapasitet til ? kunne returnere tilstrekkelige energimengder opp fra jordoverflaten og ut av atmosf?rens energiregnskap til at dette kompensere for energi?kningen fra den ?rlige menneskeskapte drivhuseffekten for?rsaket av CO2.
Konseptet er derved dokumentert av tredjepart gjennom seri?s forskning til ? ha kapasitet til ? kunne p?virke jordens energiniv? for?rsaket av drivhusgassene inkludert vanndamp,
Som kjent har niv?et for atmosf?risk CO2 steget fra 280 ppm. til dagens 385 ppm. i perioden fra m?lingene startet p? Mauna Loa i Hawaii p? slutten av femti?rene.
N?r det gjelder atmosf?risk vanndamp s? er mengden og volumet h?yere, men det er enda ikke vitenskapelig dokumentert n?yaktig hvor stort det menneskelige bidraget til atmosf?risk vanndamp er.
Vi vet derimot at vi ?yeblikkelig trenger en praktisk n?dl?sning for ? forhindre at lufttemperaturen rundt planeten v?r ?ker i det hele tatt og i alle tilfeller ikke med katastrofale to grader Celsius slik verdens toppolitikere n? offentlig har uttalt at vi kan tillate. En slik temperatur?kning vil akselerere vannfordampningen og CO2 frigj?ringen fra planetens masse ytterligere. Kanskje blir temperatur?kningen da deretter umulig ? reversere, med de konsekvenser dette m?tte f? for planetens levende liv. Denne uttalelsen er ubetenksom og kanskje en av de mest alvorlige fallitterkl?ringer som er kommet fra ansvarlige mennesker. Dersom vi tillater oss ? dra frem en slik lite gjennomtenkt sovepute som dette og lar lufttemperaturen uten videre ?ke med 2 grader Celsius, vet vi at ogs? jordens massetemperatur stiger samtidig. Vi vet i dag at temperaturen i jordmassen allerede stiger fortere enn i luften. En slik oppvarming av jordmassen vil ?ke fordampningen av vann og frigj?ringen av CO2 og klimagasser fra massen til atmosf?ren med en faktor som kan f? fatale konsekvenser ved at drivhuseffekten derved forsterkes og at luften varmes ytterligere. Havstr?mmene vil forandres, is og sn? blir historisk og mikrolivet i jorden vil forandres totalt.
Produktkonseptet som kan stoppe denne utviklingen er oppfunnet og utviklet i Norge siden 2001. Det er patents?kt og patentbeskyttet i 43 land. Det kan returnere nesten 90% av den innkommende solenergien tilbake til rommet og ut av jordens energiregnskap f?r str?lingen f?r avgitt sin varme. Det arbeides for tiden med ? tilf?re nye aksjon?rer, effektiv ledelse og ? kapitalisere opp den videre forskningen og utviklingen av konseptet for ? kunne realisere de industrielle verdiene som ligger i konseptgrunnlaget.
Bilder i sammenhengen finnes p? Google under Torfinn Johnsen eller Biomembran.
Torfinn Johnsen kan kontaktes pr. tlf. 99227721 eller mail [email protected]
Leder for forskningsprosjektet har v?rt Gunnar Myhre CICERO.
0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy