Klimasp?rsm?l

Har kontrollert interkommunal beredskap mot akutt forurensning

NVE har gjort ei vurdering av nettkapasiteten p? regional- og sentralnettniv?, og mogelegheitene for innmating av ny kraft. I mange kommunar er det i dag ikkje plass til meir innmating og NVE utset difor saker i desse omr?da.
NVE har gjort ei vurdering av nettkapasiteten i alle kommunar i landet og mogelegheitene for ny innmating p? regional- og/eller sentralnettniv?. I fleire kommunar er kapasiteten p? desse nettniv?a i dag tiln?rma fullt utnytta. Det vil i sv?rt liten grad vere mogeleg ? knyte til ny kraftproduksjon f?r kapasiteten vert auka.
– Som eit ledd i NVE si prioritering av saker har vi difor valt ? ikkje ta nye s?knadar om sm?kraftverk opp til handsaming i desse omr?da f?r tilh?va vert endra, seier avdelingsdirekt?r Rune Flatby. I fyrste omgang er det omlag 25 saker som vart send inn 1. halv?r 2008 som vert utsett. NVE vil gjere ei tilsvarande gjennomgang av andre saker fr? siste del av 2008 og heile 2009 i l?pet av neste ?r.
Dei fleste av sakene som vert utsett er p? Vestlandet i strekket M?re til Hordaland.
Sentralnettet mellom Aurland og ?rskog har ikkje kapasitet til meir produksjon utover kraftverk som fekk konsesjon f?r 1.4.2009. Dette omfattar mellom anna kommunane Volda, Vanylven, Stranda, ?rsta, Flora, Vik, Luster og Fjaler. Ein ny 420 kV kraftleidning mellom ?rskog og Sogndal vil auke kapasiteten i omr?det. I enkelte omr?der, som mellom anna Luster kommune, vil det i tillegg kunne krevjast ytterlegare nettforsterkning for ? gje plass til ny produksjon.
I BKK-omr?det og Indre Hardanger er det i dag berre i dei ytre kystkommunane, inkludert Bergen, at det er ledig kapasitet for ny sm?kraft. Det er s?rskilt transformatorkapasiteten som er pressa.
Meir informasjon om dei aktuelle kraftverka p? www.nve.no
Kontaktpersonar
Om utsett handsaming og kraftverk: Seksjonssjef ?ystein Grundt, tlf. 22 95 93 89, 901 98 216
Om nettkapasitet: Fung. seksjonssjef Anne Sofie Risnes, tlf. 22 95 98 33
0000

Similar Posts