Energisp?rsm?l

Hedmark og Oppland velger S?rlandet

Hedmark og Oppland fylkeskommuner, seks kommuner i de to fylkene, og flere regionale selskaper har valgt str?mselskapet LOS som kraftleverand?r de neste to ?rene. Avtalen er ?rlig p? over 60 millioner kroner, med mulighet for to ?rs forlengelse.
Avtalen inneb?rer leveranse av et ?rlig str?mforbruk p? 170 gigawattimer (GWh) fordelt p? i underkant av 1200 anlegg. St?rrelsen tilsvarer str?mforbruket til ca 11 000 norske husholdninger med et ?rlig snittforbruk p? 16 000 kWh.
Pris og kompetanse avgj?rende
I avtalen ligger leveranser innen kraftforvaltning, prissikring, rapportering, avregning og fakturering.
? Anskaffelsen er gjort i henhold til Lov om offentlige anskaffelser. Det var seks gode tilbydere med i denne prosessen, og de ble vurdert p? en rekke krav. Selve konkurransen ble avgjort p? laveste pris. I tillegg til at LOS hadde gunstigste pris, kan vi dra gode veksler p? LOS sitt kraftforvaltningsmilj? og rapporteringsverkt?y, sier ?ystein S?trang, innkj?psleder i Hedmark fylkeskommune.
Ledende akt?r
LOS er den st?rste str?mleverand?ren til det offentlige med kunder spredt over hele Norge. Samlet leveranse er n?rmere 1 TWh som har en verdi p? rundt fire hundre millioner kroner. I oktober vant selskapet en av landets st?rste str?mkontrakter da avtale ble inng?tt med 23 kommuner p? Agder.
? Vi er selsvsagt sv?rt godt forn?yd med ? vinne dette anbudet. I tillegg til ? befeste v?r posisjon som Norges st?rste str?makt?rer i bedriftsmarkedet, betyr det mye for oss ? styrke oss ytterligere i Hedmark og Oppland. Vi mener selv at vi har unik kompetanse, og systemer som m?ter v?re offentlige oppdragsgiveres krav p? en veldig god m?te, sier Geir T?nnesland, adminstrerende direkt?r i LOS.
Om LOS
LOS AS er et heleid datterselskap av Agder Energi, med hovedkontor i Kristiansand. Selskapet er landets tredje st?rste kraftleverand?r og betjener over 150 000 kunder i privatmarkedet.
Etter oppkj?pet av Statoils str?mvirksomhet i 2010 er LOS AS landets st?rste kraftleverand?r i bedriftsmarkedet og blitt fysisk leverand?r i Sverige.
God kundeservice og et profesjonelt kraftforvaltningsmilj? med dokumenterte resultater, gj?r at stadig flere bedrifter velger ? overlate kraftinnkj?pene til LOS.
LOS leverer konkurransedyktige str?mprodukter tilpasset ulike behov hos b?de privat- og bedriftskunder. Basert p? v?re kjerneverdier: n?rhet, troverdighet, nytenkning og handlekraft, tilbyr vi str?m og str?mrelaterte produkter og tjenester.
LOS er Milj?fyrt?rnsertifisert, og medlem av Klimapartnere.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy