Natursp?rsm?l

H?gt kraftforbruk og lite tilsig i 4. kvartal

I fjerde kvartal 2010 var det norske kraftforbruket rekordh?ge 37,7 TWh, medan det nyttbare tilsiget til magasina var 4,9 TWh mindre enn normalt. Kraftprisane steig

I fjerde kvartal 2010 var det norske kraftforbruket rekordh?ge 37,7 TWh, medan det nyttbare tilsiget til magasina var 4,9 TWh mindre enn normalt. Kraftprisane steig med mellom 31 og 48 prosent i dei ulike delane av Noreg fr? 3. til 4. kvartal.
Kaldt v?r medvirka til at det norske kraftforbruket i fjerde kvartal vart 1,9 TWh h?gare enn forbruksrekorden fr? 2007. Forbruket p? 37,7 TWh er 2 TWh h?gare enn tilsvarande kvartal i 2009. Korrigert til normale temperaturar auka forbruket med 0,5 TWh i forhold til 4. kvartal 2009. Totalt i 2010 var forbruket 130,4 TWh, og det er ny rekord.
Det kom 25,9 TWh nedb?renergi i 4. kvartal. Det er 13,4 TWh mindre enn normalt. Tilsiget til dei norske magasina var 17,3 TWh, og det er 4,9 TWh mindre enn normalt. Totalt i 2010 var tilsiget 100,7 TWh, heile 24 TWh mindre enn i 2009.
I eit normal?r er tilsiget 122,5 TWh. Ved utgangen av fjerde kvartal 2010 var fyllingsgraden i dei norske magasina 45,3 prosent. Dette er 26,3 prosentpoeng under det normale for ?rstida, og det l?gaste som er registrert i perioden 1982-2010.
– Det kalde og t?rre v?ret i fjerde kvartal medvirka til nedtapping av vassmagasina og til h?ge kraftprisar. Totalt i 2010 har det norske kraftforbruket vore 30 prosent h?gare enn tilsiget til magasina. H?g import har medverka til ? sikre kraftforsyninga og til at kraftprisane ikkje har stege enda meir, seier avdelingsdirekt?r Marit L. Fossdal i NVE.
Det kalde og t?rre v?ret medvirka til at b?rsprisane p? elektrisk kraft auka med mellom 31 og 48 prosent fr? 3. kvartal 2010. I gjennomsnitt var prisen i fjerde kvartal 50,9, 47,6 og 50,7 ?re/kWh h?vesvis i Aust-, S?rvest- og Vest-Noreg. I Midt- og Nord-Noreg var prisen 54,1 og 54,0 ?re/kWh.
– Kraftforbruket var rekordh?gt i heile Norden i fjerde kvartal, og ogs? i dei andre nordiske landa auka prisen p? elektrisk kraft. Det h?ge kraftforbruket har samanheng med kaldare v?r og auka aktivitetsniv? i n?ringslivet, p?peikar Fossdal.
Det var til saman ein nordisk nettoimport p? 18,8 TWh i 2010, som er rekordh?gt. Det er 10,9 TWh meir enn i same periode ?ret f?r. I fjerde kvartal var den nordiske nettoimporten 5,4 TWh, ein auke p? 2,4 TWh fr? same kvartal i 2009. H?gt nordisk forbruk kombinert med t?rt v?r og l?g svensk kjernekraftproduksjon ligg bak den h?ge importen.
Kontaktpersoner:
Avdelingsdirekt?r Marit L. Fossdal, tlf. 22959353/90188373
Seksjonssjef Tor Arnt Johnsen, tlf. 22959149/930242380000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy