Milj?politikk

H?ye kvikks?lvniv?er i dypvannsfisk

P? Mongstad bygges n? verdens st?rste teknologisenter for ? teste og utvikle CO2-fangst. Erfaringene herfra, blant annet fra m?linger av utslipp, blir meget nyttige. I vinter testes renseteknologi som skal fjerne aminer fra utslippet. Resultatene blir viktige for ? vurderer mulig helserisiko fra CO2-fangst.
CO2-fangst: Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) har p? oppdrag fra Milj?verndepartementet beskrevet den kunnskapen vi i dag har om utslipp av aminer til luft fra CO2-fangst. P? Mongstad bygges n? verdens st?rste teknologisenter for ? teste og utvikle CO2-fangst. Foto: TCM.
Kjente kunnskapshull
Det har lenge v?rt kjent at vi ikke har nok kunnskap om dannelse av nitrosaminer i luft fra utslipp av aminer ved CO2-fangst.
De st?rste kunnskapshullene best?r av at vi ikke vet nok om hvor mye eller hvor lite ? og akkurat hvilke typer nitrosaminer eller nitraminer ? som vil dannes underveis i CO2-fangst og i atmosf?ren etter at aminene har sluppet ut av pipene.
Vi vet ogs? for lite om hvor giftige de forskjellige nitrosaminene som dannes fra slike prosesser er, og i hvilken grad og hvor hurtig de brytes ned i luft og vann.
Det foreligger testresultater som bekrefter dannelse av disse stoffene. Klif er ikke kjent med hvor store endringene i dannelse av nitrosaminer er i forhold til tidligere vurderinger. Uten konkrete data p? dette, er det ikke mulig for oss ? vurdere i hvilken grad disse nye opplysningene endrer risikobildet for fullskala CO2-fangst.
H?ring om teknologisenteret
Klif har n? p? h?ring s?knaden fra Teknologisenteret for CO2-fangst p? Mongstad (TCM) om tillatelse til ? teste to fangsteknologier: aminer og karbonat. Vedlagt s?knaden er dokumentasjon p? forventede utslipp, utarbeidet av NILU (Norsk institutt for luftforskning) p? vegne av TCM.
Det er gjort beregninger av hvor mye nitrosaminer som kan dannes med ulike typer aminblandinger. Det er lagt konservative forutsetninger til grunn (verst tenkelige), for ? v?re f?re-var i forhold til helse- og milj?effekter. Beregningene kan v?re overestimerte, men vi vet ikke n? hvor mye.
N?r teknologisenteret kommer i drift, vil vi f? verdifull innsikt, fordi her skal de reelle utslippene m?les.

Det vil foreligge resultater fra forskningsprosjekter om dette b?de i regi av TCM og fra fullskalaprosjektet (CCM) de neste m?nedene. Klif vil bruke disse resultatene til ? utforme milj?kravene til teknologisenteret for CO2-fangst p? Mongstad.
Utvikler renseteknologi
Aker Clean Carbon er leverand?r til aminanlegget p? Mongstad. De utvikler ogs? renseteknologi som skal hindre utslipp av aminer fra anlegg for CO2-fangst. Selskapet forventer at renseteknologien vil fjerne utslipp av alle typer aminer og andre komponenter, som ammoniakk.
Dersom de planlagte testene fra denne teknologien de neste m?nedene bekrefter dette, vil usikkerheten knyttet til dannelse av nitrosaminer ikke v?re relevant, siden anlegget ikke vil slippe ut aminer som kan brytes ned til nitrosaminer.
Omfattende forskning
Vi trenger et bedre grunnlag for ? stille n?dvendige krav til utslipp fra framtidig fullskala CO2-fangst. Det er derfor satt i gang omfattende forskning for ? f? bedre kunnskap om dannelse, utslipp, spredning, nedbrytning og helse- og milj?effekter av aminer.
Resultatene p? hvor effektiv renseteknologien til Aker Clean Carbon er, vil sammen med resultater fra p?g?ende forskning og utvikling, gi oss et bedre grunnlag for ? bidra til ? avklare usikkerheter rundt utslippene fra CO2-fangst.
Dersom det viser seg at denne renseteknologien ikke fjerner tilstrekkelig med aminer fra utslippet, vil erfaringene fra teknologisenteret for CO2-fangst p? Mongstad bli sv?rt nyttige for ? vurdere risikoen for dannelse av nitrosaminer ved et fullskala anlegg for CO2-fangst.
Sp?rsm?l kan rettes til Klif:
seniorr?dgivar Hildegunn T. Blindheim Jablonska, seksjon for mineralsk og petrokjemisk industri
telefon: 22 57 34 32, e-post: [email protected]
seksjonssjef Harald S?rby, seksjon for mineralsk og petrokjemisk industri
telefon: 22 57 34 74, e-post: [email protected]
0000

Similar Posts