Milj?politikk

Internasjonal enighet om GMO-regler for ansvar og erstatning.

Staten gis frist til 1. juli 2012 med ? fremme tilbud om erstatning til grunneiere og rettighetshavere som fikk omr?der vernet etter den gamle naturvernloven.
– Vi har et stort etterslep av saker. Mange har ventet lenge p? erstatningsoppgj?r i p?vente av de nye erstatningsreglene i naturmangfoldloven. Det er viktig at vi n? f?r sluttf?rt disse sakene, sier milj?- og utviklingsminister Erik Solheim.
Grunneiere og rettighetshavere til omr?der som ble vernet som landskapsvernomr?de eller nasjonalpark etter den gamle naturvernloven, har rett til erstatning etter reglene i den nye naturmangfoldloven. Vilk?ret er at den ordin?re fristen for ? kreve erstatning etter naturvernloven ikke var g?tt ut 1. januar 2002 og at erstatningskravet ble fremmet innen 31. desember 2009.
I p?vente av at den nye naturmangfoldloven skulle bli vedtatt, ga staten grunneierne og rettighetshaverne utsatt frist med ? fremme erstatningskrav. Utsettelsen gjaldt saker i til sammen 144 omr?der hvorav 35 nasjonalparker.
Forskriften som er vedtatt i statsr?d i dag gir staten frist til 1. juli 2012 med ? komme med tilbud om erstatning i disse sakene. I s?rlige tilfeller kan fristen forlenges. Staten kan ogs? ta saker opp til behandling selv om fristen for ? fremme krav er oversittet. Dette m? i tilfelle skje etter en konkret vurdering av ?rsaken til at kravet ikke er fremmet f?r.0000

Similar Posts