Klimasp?rsm?l

Isotopenes forunderlige ferd fra fortid til fremtid

27.11.09 Luftkvaliteten i Mo i Rana har blitt bedre p? grunn av alle tiltak som er gjennomf?rt de siste ?rene. En omfattende kartlegging av ?rsakene gir grunnlaget for ytterligere ? forbedre luftkvaliteten. Det er fortsatt n?dvendig ? redusere utslippene.
Har kartlagt svevst?v i Mo i Rana
P? oppdrag fra SFT har Molab og Det Norske Veritas (DNV) kartlagt svevst?v i Mo i Rana. Industrien i omr?det har finansiert unders?kelsen.
En referansegruppe best?ende av industrien, Rana kommune, DNV, Nasjonalt folkehelseinstitutt, Fylkesmannen i Nordland og SFT har fulgt kartleggingen.
Resultatene ble sett i sammenheng med den kontinuerlige luftoverv?kningen p? de to m?lestasjonene p? Moheia og Gruben.
Analyser av svevest?v samlet inn i l?pet av h?sten 2006, 2007 og 2008 har tidligere blitt publisert i en serie delrapporter.
Sammendragsrapporten oppsummerer resultater, konklusjoner og anbefalinger fra kartleggingen, inkludert Folkehelseinstituttets helsemessige vurderinger.
Statens forurensningstilsyn (SFT) tok i 2007 initiativ til en omfattende kartlegging av ?rsakene til at det stadig vekk var for mye svevest?v i lufta i Mo i Rana. Rapporten fra kartleggingen foreligger n?.
Sette i verk de rette tiltakene
? Vi har n? f?tt mye bedre oversikt over utslipp og spredning av st?v fra de mange kildene i omr?det. Kartleggingen gj?r at industrien og kommunen kan sette i verk de rette tiltakene for ? f? bedre luftkvalitet i Mo i Rana, sier seksjonssjef Siri Sorteberg i SFT.
Et s?kalt partikkelatlas har gitt virksomhetene ?kt kunnskap om egne utslipp. Det kan ogs? brukes til ? spore fra hvilken bedrift svevest?vet stammer fra.
Antall overskridelser av for mye svevest?v i Mo i Rana er redusert kraftig de siste ?rene. Det er tillatt med 35 overskridelser av d?gnmiddelgrensen per ?r. Hittil i ?r har det v?rt 30 overskridelser. I fjor var det et tilsvarende niv?.
Bedre luftkvalitet gir helsegevinster
Folkehelseinstituttet mener bedre luftkvalitet gir en god helsemessig gevinst for befolkningen i omr?det. De anbefaler ? redusere niv?ene av svevest?v og tung metaller i luft ytterligere.
Samlet sett antas svevest?vet i Mo i Rana ? ha omtrent samme mulige helseeffekt som svevest?v fra veitrafikk og vedfyring i andre byer.
F?lger opp med ytterligere tiltak
SFT bruker resultatene fra kartleggingen til ? p?legge industrien i omr?det ytterligere tiltak for ? f? redusert utslippene. De m? m?le st?vnedfallet inne p? industriomr?det for ? fange opp spredning av partikler fra utend?rs aktiviteter, som for eksempel slaggh?ndtering
Vi p?legger virksomhetene i Mo Industripark ? unders?ke n?r det er h?ye konsentrasjoner av svevest?v. Resultatet m? sammenholdes med partikkelatlaset for ? avdekke kildene til utslippene.
Rana kommune har dessuten utredet andre tiltak for bedre luftkvalitet, slik forurensningsforskriftens kapittel 7 om lokal luftkvalitet krever.
Sp?rsm?l kan rettes til SFT:
seksjonssjef Siri Sorteberg, seksjon for kjemisk og metallurgisk industri
telefon: 22 57 36 17, e-post: [email protected]
0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy