Konferansen “Kj?reeffektivitet i Europas veitransportsektor” ser n?rmere p? dagens utfordringer

I slutten av januar var Goodyear Dunlop Europe vertskap for et arrangement hvor over 170 representanter for Europas kommersielle operat?rer, bransjeledere og beslutningstakere innenfor transportsektoren m?ttes til endags konferanse i Brussel for ? ?pne til en bredere debatt om de stigende kravene til drivstoffeffektivitet i Europas veitransportsektor. Konferansen bygde p? en nylig utgitt rapport om drivstoffeffektivitet i kommersell veitransport, “Veien til 2020”. Rapporten forutser hvordan fl?teoperat?rene vil arbeide for ? redusere CO2-utslippene og forbedre drivstoff­effektiviteten i en tid med stigende drivstoffkostnader og innf?ring av strengere milj?lovgivning.
Konferansen ble ?pnet av Siim Kallas, visepresident i EU-kommisjonen og ansvarlig for transportsektoren, som ?nsket velkommen til Goodyear Dunlop Europes initiativ for drivstoffeffektivitet. Han la vekt p? at veitransport er en viktig del av det ?konomiske systemet, og en b?rekraftig utvikling i sektoren er uunnv?rlig for Europas konkurransekraft p? lang sikt. Han understreket ogs? at ?kt energieffektivitet b?r fungere som en bro til alternativt drivstoff. “For ? kunne m?te de politiske m?lene i EU-rapporten “En kj?replan for et felles europeisk transportomr?de” trenger EU en klar og samlet visjon for ? fremskynde bruken av alternativt drivstoff i transportsektoren”, sa han.
En sterk transportbransje er helt n?dvendig for det europeiske samfunnet, men samtidig har EU fastsatt et m?l for kutt i karbonutslippene i bransjen med 60 % innen 2050.
Michel Rzonzef, direkt?r for Goodyear Dunlops avdeling for kommersielle dekk i Europa, Midt?sten og Afrika, var sv?rt forn?yd med resultatet av konferansen, hvor over 170 sentrale akt?rer debatterte og diskuterte viktige temaer i sektoren p? en ?pen og transparent m?te. I ulike paneldiskusjoner kom noen av Europas st?rste fl?te­operat?rer sammen med andre interessenter i bransjen, eksperter p? de nyeste drivstoffbesparende teknologiene og politiske beslutningstakere for ? diskutere praktiske og politiske tiltak som kan redusere drivstofforbruket og f?re til en mer b?rekraftig fremtid.
Konferansen bygger p? en nylig gjennomf?rt meningsm?ling som bekreftet at en stor majoritet av operat?rene allerede har satt i verk betydelige tiltak for ? redusere drivstofforbruket, og at mange sliter med ? se hva mer de kan gj?re for ? forbedre effektiviteten og redusere karbonutslippene for ? oppfylle enda strengere krav. Rzonzef beskrev ogs? hvordan dekk med lav rullemotstand er en av mange mulige veier ? g? for ? forbedre drivstoffeffektiviteten. Andre muligheter er for eksempel ? l?re opp sj?f?rene i milj?vennlig kj?ring og ? forbedre logistikken, ruteplanleggingen kj?ret?yenes aerodynamiske egenskaper.
Goodyears unders?kelse viste ogs? at mange fl?teoperat?rer ikke vet hvilke faktorer som p?virker
drivstoffeffektiviteten, og synes det er vanskelig ? vite om en investering i drivstoffbesparende utstyr vil betale seg i drivstoffbesparinger. I henhold til selskapets unders?kelse, tror over en fjerdedel av alle fl?teoperat?rene at et verkt?y som kan forutse levetidskostnader og drivstoffbesparinger for utstyret, ville fungere som et insentiv til ? sette i verk tiltak for ? forbedre drivstoffeffektiviteten. For ? kunne m?te dette behovet og hjelpe fl?teoperat?rene med ? ta riktige investeringsbeslutninger for ? redusere drivstofforbruket og CO2-utslippene, kunngjorde Goodyear Dunlop ogs? at de ville utgi en gratis drivstoffeffektivitetskalkulator. Fl?teoperat?rene vil pr?ve ut dette gratis, nettbaserte verkt?yet f?r det gj?res tilgjengelig for publikum den 21. februar.
?Dette var et viktig arrangement for oss?, sa Rzonzef. ?Alle deltakerne l?rte veldig mye, og v?rt engasjement overfor sektoren er tydelig. Veien til 2020-rapporten ble veldig godt mottatt, og operat?rene venter ivrig p? kalkulatoren v?r.?
Hele rapporten kan lastes ned fra www.fleet-fuel-efficiency.euHvis du vil intervjue forfatterne av rapporten eller vite mer om konferansen eller rapporten, ta kontakt med [email protected]
Mer materiale om konferansen, inkludert bilder og noen av talene, er ogs? ? finne p? www.fleet-fuel-efficiency.eu______________________________________________________________________
Om rapporten Veien til 2020
Goodyear Dunlop ?nsket ? vite mer om utfordringene Europeiske fl?teoperat?rer st?r overfor, og gjennomf?rte en kvantitativ unders?kelse av over 400 europeiske lang- og regionaltransportoperat?rer mellom september og november 2011. Unders?kelsen ble komplementert med dybdeintervjuer med 15 fl?teoperat?rer og 20 bransjeeksperter, akademikere og beslutningstakere.
Respondenter fra Storbritannia, Tyskland, Frankrike, Italia, Polen og Benelux ble kontaktet via e-post og telefon og ble stilt 20 kvantitative sp?rsm?l om sine erfaringer og meninger om drivstoffeffektivisering. Resultatene av unders?kelsen representerte et bredt utvalg av selskaper i sektoren. 60 % var fl?ter med 1-50 kj?ret?yer (dette er de fl?tene som er i st?rst fare p? grunn av stigende kostnader), 30 % var fl?ter med 51-250 kj?ret?yer, og 10 % var enda st?rre fl?ter. De fullstendige resultatene ble offentliggjort p? Goodyear Dunlops fl?teoperat?rkonferanse den 25. januar 2012.
Rapporten kan lastes ned fra www.fleet-fuel-efficiency.eu, hvor det ogs? ligger mer informasjon om den.
Goodyear Dunlop Nordic er en forretningsenhet som representerer ?tte land i Norden og Baltikum, med hovedkontor i Stockholm. Goodyear Dunlop Nordic best?r av omtrent 140 ansatte, og en del av produkttestingen finner sted i de nordlige delene av Finland og Sverige. Goodyear- er én av verdens ledende dekkprodusenter. Goodyear har omtrent 70,000 ansatte og produserer sine produkter p? mer enn 60 anlegg i 25 land over hele verden. Dunlop- er en av verdens ledende produsenter av h?ykvalitets- og ultrah?ykvalitetsdekk med en imponerende suksesshistorie innen motorsport. Dunlops omfattende motorsportserfaring har f?rt til nyskapende teknologier for dekk som produseres for hverdagskj?ring. Og Fulda, Sava, Kelly och Debica.

Hvis du vil ha mer informasjon om Goodyear kan du g? til www.goodyear.com. Hvis du vil ha mer informasjon om Dunlop kan du g? til www.dunlop-tires.no eller www.dunlopmotorcycle.eu.
0000

Authors

Related posts

Top