Krav til lukket badebehandling mot lakselus

Etter melding om mistanke fra Arn?y Laks AS gjennomf?rte Mattilsynet den 07.07.10 og 13.07.10 inspeksjon og pr?veuttak p? lokaliteten Skognes i Maursundet. P? grunnlag av de funn som ble gjort av Mattilsynet og resultater fra videre analyser ved Veterin?rinstituttet er det n? stadfestet smitte av ILA.

Lokalitet 30117 Skognes ligger i Maursundet i Skjerv?y kommune. Det er 12 merder p? lokaliteten. Pr. i dag er det p?vist ILA i merdene 1, 2 og 6. Behov for utslaktning vurderes fortl?pende.
Lokaliteten er fortsatt p?lagt restriksjoner med ?kt overv?king og forbud mot flytting av fisk uten s?rskilt tillatelse fra Mattilsynet.
Det jobbes n? med ? utarbeide en forskrift som skal regulere bekjempelsen av ILA i omr?det. Dette blir ? gjelde store deler av Maursundet.
Enhver skal utvise n?dvendig aktsomhet i og rundt anlegget, slik at spredning av mulig sykdom unng?s.
Kontaktperson i Mattilsynet
Distriktssjef Torkjell Andersen, tlf.: 77 77 03 45
Ellen Sandvik Berg, tlf.: 77 77 03 470000

Authors

Related posts

Top