Natursp?rsm?l

Lista vindkraftverk tar viktige naturhensyn

professor emeritus ved Biologisk Institutt.
Vindkraftutvikling er arealkrevende og m?ter ofte lokal motstand i Norge. Turbinene vil oftest lokaliseres i h?ytliggende terreng langt fra bebygde omr?der slik at utnyttelsen av vindressurser optimaliseres og landskapsestetiske effekter reduseres. Atkomstveier og oppstillingsplasser blir dermed store inngrep fordi de m? dimensjoneres for tungtransport gjennom vanskelig terreng over relativt lange avstander. Effektene p? naturverdiene i planomr?det for vindkraftutvikling kan dermed bli store. Ved Lista vindkraftverk vil det settes opp 31 turbiner med effekt p? 2

Similar Posts