Milj?politikk

L?yve til bygging av Femtevasselva kraftverk

NVE har gjeve Nord-Norsk Sm?kraft AS l?yve til ? byggje Femtevasselva kraftverk i Hamar?y kommune i Nordland. Kraftverket vil gje ein ?rleg produksjon p? om lag 7,2 GWh, noko som svarar til den ?rlege straumbruken til rundt 360 husstandar.
Utbygginga vil utnytte ei fallh?gd p? 70 m og endre naturleg vassf?ring p? ei rundt 850 m lang elvestrekning. Vatnet skal f?rast i nedgravne r?yr mellom inntak og kraftstasjon. Dei verdifulle naturtypane gr?or-heggeskog og gamal lauvskog er registrert i omr?det. Elva har moglegvis ogs? ei svak utforming av naturtypa bekkekl?ft. Vidare er den raudlista arten fossenever (VU) registrert ved elva.
Utbygginga vil medf?re nokre negative verknader for reindrift, milj?-, landskaps- og friluftsverdiar. NVE meiner imidlertid at med tilstrekkjeleg minstevassf?ring heile ?ret, og god planlegging og oppf?lging av anlegget i byggetida, vil skadeverknadane for desse interessene vere akseptable.
NVE vurderar fordelane av tiltaket i h?ve til dei ?lmenne interessene er st?rre enn skadane og ulempene, og gjev difor l?yve til Femtevasselva kraftverk p? fastsette vilk?r.

Les meir om Femtevasselva kraftverk
Kontaktpersonar
Seksjonssjef ?ystein Grundt, tlf. 22 95 93 89, mobil 901 98 216
Avdelingsingeni?r Vegard Hotvedt Str?msv?g, tlf. 22 95 94 850000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy