Milj?politikk

L?yve til Misfjord sm?kraftverk

Alle mobile rigger som borer produksjonsbr?nner p? norsk sokkel, blir fra 2011 omfattet av systemet med klimakvoter. Det inneb?rer at utslipp av flere hundre tusen tonn CO2 innlemmes i kvotesystemet.
Vi har nylig informerte 33 operat?rer offshore om utvidelse av kvoteplikten for mobile rigger. Leteboringer p? nye felt vil fortsatt ikke bli omfattet av kvoteplikt.
Flyttbare rigger f?r kvoteplikt
Kvotepliktige utslipp av klimagasser
En klimakvote er en rettighet til ? slippe ut ett tonn CO2.
112 norske virksomheter er kvotepliktige i perioden 2008-2012.
Det er utslippene av karbondioksid (CO2) som er kvotepliktige, i tillegg til utslipp av lystgass (N2O) fra produksjon av mineralgj?dsel.
Utslippet fra de kvotepliktige virksomhetene utgj?r nesten 40 prosent av Norges totale utslipp av klimagasser.
I dag er 112 norske virksomheter p? land og offshore omfattet av systemet med klimakvoter. Til sammen slapp disse ut 19,2 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2009.
Utslipp fra boring av produksjonsbr?nner med mobile rigger var dr?yt 360 000 tonn CO2 i 2009.
Utvidelsen inneb?rer at boreaktiviteter ? b?de boringer fra flyttbare rigger f?r et felt settes i drift, og br?nntesting og boringer fra flyttbare installasjoner p? felt i drift ? blir omfattet av kvoteplikt.
For eksisterende felt inkluderes utslippene fra mobile rigger i den ?vrige tillatelsen til kvotepliktig utslipp fra feltet.
M? levere inn klimakvoter
Eksempelvis vil en operat?r som allerede i dag er kvotepliktig for sine CO2-utslipp i forbindelse med produksjon av olje og gass p? norsk sokkel, ogs? m?tte levere kvoter fra utslipp i forbindelse med boring med mobile rigger.
I de tilfeller hvor br?nnstr?mmen sendes til et annet felt eller land, m? feltet som mottar dette ? eller prosessanlegget p? land ? svare kvoter for utslippet.
Rigger som driver enkeltst?ende leteboring p? nye felt, blir i all hovedsak ikke omfattet av kvoteplikten. Leteboring varer som regel fra to til fire m?neder. B?de aktivitet og utslipp er derfor begrenset.
Kvoteplikt fra 2011
Operat?rene m? innen 1. oktober 2010, sende informasjon til Klima- og forurensningsdirektoratet om planlagte boreaktiviteter med mobil rigg ved hvert felt, ansl?tt ?rlig CO2-utslipp fra den enkelte rigg, beskrivelse av riggens energianlegg, bore- og br?nnaktiviteter og m?lemetoder for bestemmelse av CO2-utslipp.
Utslippene vil v?re kvotepliktige fra 1. januar 2011.
Sp?rsm?l kan rettes til Klif:
prosjektleder Erling Espolin Johnson, juridisk seksjon
telefon 22 57 35 30, e-post [email protected]
0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy