Milj?politikk

Luftfart inn i kvotesystemet ? et viktig klimatiltak

EUs politiske organer fors?ker n? ? bli enige om revidert regelverk for bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr. Norge vil at flere stoffer b?r vurderes for forbud under regelverket, og et bredt virkeomr?de som inkluderer alle elektriske og elektroniske produkter.
– Dette direktivet er viktig for ? unng? helse- og milj?farlig elektronikk p? markedet i Norge. For ? styrke reglene b?r det vurderes forbud mot flere milj?gifter i elektriske og elektroniske produkter, sa milj?- og utviklingsminister Erik Solheim p? Kjemikaliedagene.
I dag begrenser regelverket for elektriske og elektroniske produkter (RoHS-direktivet) innholdet av enkelt milj?gifter* , det gjelder ogs? i Norge gjennom E?S-avtalen.
I forslag til nytt regelverk vil det komme bestemmelser for hvordan nye stoffer skal legges til forbudslisten. Parlamentet, og noen land, ?nsker ? navngi flere stoffer som m? vurderes umiddelbart. Det har ogs? v?rt uenighet om reglene skal omfatte alt elektrisk og elektronisk utstyr. Kommisjonen har st?tte fra flere land i ? begrense dette til bestemte produktgrupper. EUs politiske organer fors?ker n? ? finne enighet om dette.
– Det b?r ikke v?re hull og gr?soner i det nye regelverket. Vi ?nsker derfor at reglene omfatter alt elektrisk og elektronisk utstyr. Det f?r heller gis tidsbegrensede unntak der det er gode grunner for det, sa Solheim.
* Kadmium, bly, kvikks?lv, seksverdig krom, polybromerte bifenyler og polybromerte difenyletere.0000

Similar Posts