Klimasp?rsm?l

Lyse forhold hos Toyota Bilsenter

Klimakur 2020 har utredet en rekke tiltak og virkemidler som kan bidra til ? n? det nasjonale m?let for utslipp av klimagasser i 2020. I sektoranalysene er det utredet tiltak med et totalt potensial for utslippsreduksjoner som tilsvarer 22 millioner tonn CO2. Tiltakskostnadene varierer fra samfunns?konomisk l?nnsomme tiltak til nesten 4000 kroner per tonn.

Klimakur: Vegdirekt?r Terje Moe Gustavsen, vassdrags- og energidirekt?r Agnar Aas, oljedirekt?r Bente Nyland, direkt?r Ellen Hambro i Klima- og forurensningsdirektoratet og administrerende direkt?r ?ystein Olsen i Statistisk sentralbyr? har utredet tiltak og virkemidler for ? redusere norske utslipp av klimagasser. Foto: John Petter Reinertsen.
Klimakur 2020
Klimakur 2020 har hatt i oppdrag ? vurdere mulige tiltak og virkemidler for ? oppfylle m?let om at norske utslipp av klimagasser skal reduseres med 15 til 17 millioner tonn innen 2020 n?r skog er inkludert.
Det er lagt til grunn at Norge vil f? kreditert opptak av skog med tre millioner tonn. M?let blir dermed at utslippene skal reduseres med 12?14 millioner tonn i 2020.
M?let er satt i forhold til referansebanen for framtidige klimagassutslipp slik den er uttrykt i statsbudsjettet for 2007.
Klimakur 2020 har kun utredet tiltak som kommer i tillegg til de forventede utslippsreduksjonene som allerede ligger i referansebanen.
Klimakur-utredningen vil v?re grunnlag for regjeringens vurdering av norsk klimapolitikk, som skal legges fram for Stortinget i 2011.
Etatene som st?r bak rapporten viser hvilke muligheter som finnes uten ? velge eller anbefale tiltak og virkemidler.
Klima- og forurensningsdirektoratet har ledet arbeidet, som er utf?rt i samarbeid med Norges vassdrags- og energidirektorat, Statens vegvesen, Statistisk sentralbyr? og Oljedirektoratet.
Klimakur-rapporten Tiltak og virkemidler for ? n? norske klimam?l mot 2020 viser at det er n?dvendig ? gjennomf?re alle de utredede tiltakene med kostnader opp til 1100?1500 kroner per tonn for ? oppn? utslippsreduksjoner p? 12 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2020. Gjennomsnittskostnaden vil v?re vesentlig lavere.
Klimakur 2020 har utredet hvilke virkemidler myndighetene kan benytte for ? utl?se tiltakene ? b?de enkeltvis og for ? n? det totale m?let.
Kraftig kur
Utredningen viser tydelig at dagens virkemidler og forventet ?kende kvotepris alene ikke vil v?re tilstrekkelig for ? n? utslippsm?lene.
? Det vil v?re n?dvendig med en kraftig kur for ? oppn? m?lene for utslippsreduksjoner i Norge, sier direkt?rene for Klima- og forurensningsdirektoratet, Norges vassdrags- og energidirektorat, Oljedirektoratet, Statens vegvesen og Statistisk sentralbyr?.
De fem etatene har samarbeidet om utredningen. Klima- og forurensningsdirektoratet har ledet arbeidet.
St?rre kutt jo tidligere vi starter
Det tar tid fra staten iverksetter virkemidler til vi ser resultater i form av reduserte utslipp.
Jo tidligere beslutningene om hvilke virkemidler Norge vil satse p? tas, jo st?rre utslippsreduksjoner kan oppn?s innen 2020.
St?rre kutt p? lengre sikt
Rapporten viser ogs? at potensialet for kutt i utslippene ?ker fram mot 2030 og p? lengre sikt. B?de i transport- og industrisektoren kan teknologi som ikke vil bli utviklet f?r etter 2020 gi betydelige utslippskutt innen 2030.
Tiltak for ?kt opptak i skog har enda lengre tidshorisont, for mange av tiltakene opp mot 70?100 ?r.
For petroleumssektoren er det motsatt. Fordi produksjonen, og dermed utslippene, er forventet ? falle fram mot 2030, vil tiltakene bli dyrere per tonn redusert CO2-utslipp jo lenger vi venter med investeringer.
Stor ettersp?rsel etter bioenergi
Mange av tiltakene som er utredet i Klimakur 2020 inneb?rer omlegging fra direkte bruk av fossil energi til fornybar energi. Bioenergi vil bli etterspurt i alle sektorer. Spesielt industrien og transportsektoren kan komme til ? kreve mye fast og flytende bioenergi.
Den samlede ettersp?rselen etter elektrisitet er avhengig av i hvilken grad det legges opp til elektrifisering av petroleumsvirksomheten og hvilke tiltak og tilpasninger som gj?res i industrien.
Mange av Klimakur-tiltakene frigj?r elektrisitet gjennom energieffektivisering, slik at det i sum ikke ventes noen ?kning i kraftettersp?rselen.
Solid beslutningsgrunnlag
Utredningen bygger p? to ulike analysemetoder. B?de sektoranalyser og makroanalyser er benyttet for ? kartlegge muligheter for og virkninger av klimatiltak ? noe ogs? FNs klimapanel anbefaler i sin siste hovedrapport. De to analysene supplerer hverandre, og gir til sammen et solid beslutningsgrunnlag.
Tiltaks- og virkemiddelanalysen til Klimakur 2020 viser ulike muligheter for ? n? de nasjonale utslippsm?lene. Den synliggj?r konsekvensene av ulike l?sninger, uten ? gi anbefalinger.
Omfattende sektorutredninger
Hovedrapporten til Klimakur 2020 inneholder tiltaks- og virkemiddelanalyser av en rekke omr?der. Totalt er det utredet 160 ulike tiltak innen:
transport
olje- og gassproduksjon
industri
bygg- og fjernvarmesektoren
jordbruk, skogbruk, avfall og bruk av fluorerte gasser i produkter
Klikk p? lenkene over for ? f? opp faktaark med hovedfunn fra hver enkelt sektoranalyse.
En sammenstilling av de sektorvise tiltakene indikerer at det er mulig ? oppn? en utslippsreduksjon p? 12 millioner tonn CO2-ekvivalenter innen 2020 ved ? gjennomf?re alle tiltak med kostnader opp til omkring 1100 kroner per tonn.
Makroanalyse
Om alle kilder f?r en lik avgift, viser makroanalysen at den m? opp i en kostnad p? 1500 kroner per tonn for ? utl?se m?let for nasjonale utslippskutt. Dersom virksomheter som er p?lagt ? kj?pe kvoter for sine utslipp skjermes for andre virkemidler, slik at alle tiltak m? gjennomf?res i andre sektorer, vil kostnadene ?ke til omtrent det dobbelte.
Makroanalysen viser ogs? at dagens virkemidler, kombinert med en forventet ?kning i prisen p? klimakvoter opp mot 40 euro (ca. 350 kroner), kan redusere utslippene i kvotepliktig sektor med rundt 3 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2020 utover referansebanen.
Makro?konomiske beregninger
Menyer
For ? illustrere noen hovedtiln?rminger presenterer Klimakur 2020 fire ulike virkemiddelmenyer. Disse representerer stiliserte ytterpunkter som kan illustrere egenskaper ved ulike l?sninger. Hver av menyene utl?ser 12 millioner reduserte tonn CO2-ekvivalenter.
Resultatene fra tiltaks- og virkemiddelmenyene illustrerer at det er flere m?ter ? det nasjonale m?let for utslippsreduksjoner. Sammensetningen av virkemidlene i klimapolitikken m? til syvende og sist avhenge av hvordan ulike hensyn vektlegges.
?pen prosess og godt samarbeid
Samarbeidet mellom de fem etatene og en rekke andre statlige etater har v?rt viktig.
? Det er en styrke for tiltaks- og virkemiddelanalysen at de fem etatene st?r sammen om utredningen. Vi har ogs? f?tt verdifull hjelp fra en rekke andre statlige etater. Jeg vil f? rose de andre etatene for det gode samarbeidet, sier Ellen Hambro, direkt?r for Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).
En rekke fag- og forskningsmilj?er har bidratt med utredninger som har blitt benyttet i Klimakur 2020. Etatene har ogs? lagt vekt p? en ?pen prosess, og frivillige organisasjoner, n?ringslivsorganisasjoner og andre fagmilj?er har blitt invitert til ? gi innspill.
I tillegg til ? samarbeide om hovedrapporten har de enkelte etatene utarbeidet en rekke egne analyser og annen bakgrunnsdokumentasjon.
Alle tiltak og tiltaksvarianter per sektor, rangert etter kostnadseffektivitet
Klimakur-rapporten og bakgrunnsdokumentene
Sp?rsm?l kan rettes til:
Klima- og forurensningsdirektoratet: direkt?r Ellen Hambro,
telefon 22 57 34 94
Statens vegvesen Vegdirektoratet: vegdirekt?r Terje Moe Gustavsen, telefon 22 07 35 01
Oljedirektoratet: oljedirekt?r Bente Nyland, telefon 51 87 60 00
Statistisk sentralbyr?: administrerende direkt?r ?ystein Olsen, telefon 21 09 49 90/918 27 944
Norges vassdrags- og energidirektorat: vassdrags- og energidirekt?r Agnar Aas, telefon 951 79 164
0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy