? Maksimalt tal p? fisk i ei merd er viktig for ? hindre dei store r?mmingane

NVE gjev l?yve til ? byggje Misfjord sm?kraftverk i Misfjordelva i Vestnes kommune, M?re og Romsdal. Kraftverket vil f? ein ?rleg produksjon p? omlag 3,7 GWh, noko som tilsvarar forbruket til rundt 185 husstandar.
Utbygginga vil utnytte ei fallh?gd p? 255 meter fr? kote 275 ved Misfjords?tra, og endre naturleg vassf?ring p? ei omlag 1400 meter lang elvestrekning som ligg i skogs- og beitemark.

Av omsyn til naturmilj?et er det i l?yvet mellom anna sett som vilk?r at det vert sleppt ei tilsigsavhengig minstevassf?ring p? 25 liter i sekundet heile ?ret. Det skal installerast oml?psventil i kraftverket for ? unng? t?rrlegging av sj?aurestrekninga nedstraums kraftverket. Prosjektet medf?rer f? permanente inngrep utover fr?f?ringa av vatn i Misfjordelva.

NVE vurderer utbygginga saman med avb?tande tiltak som akseptabel i h?ve til allmenne interesser.
Les meir om l?yvet til Misfjord sm?kraftverk p? www.nve.no
For n?rmare informasjon kontakt:
Fungerande seksjonssjef Lars Midttun, tlf. 22 95 91 77
Senioringeni?r Magne G. Verlo, tlf. 57 83 36 70 / 950 80 3500000

Authors

Related posts

Top