Natursp?rsm?l

Milj?verndepartementet oppnemner i dag verneomr?destyret som skal forvalte ?lfotbreen landskapsvernomr?de

Dette er eit ledd i innf?ringa av den nye forvaltningsmodellen for verneomr?de. Kommunane og fylkeskommunen f?r gjennom deltaking i verneomr?destyret ansvaret for ? forvalte store nasjonale verdiar.
Det er s?rs gledeleg at Bremanger, Flora og Gloppen kommunar saman med, Sogn og Fjordane fylkeskommune vil ta ansvar med ? ivareta dei unike naturverdiane i ?lfotbreen landskapsvernomr?de. Verneomr?destyret f?r eit stort ansvar p? vegne av heile nasjonen for ? forvalte viktige nasjonale og internasjonale naturverdiar, seier milj?- og utviklingsminister Erik Solheim.
Oppnemning av verneomr?destyret skjer etter at milj?- og utviklingsministeren i desember 2009 inviterte alle kommunar med nasjonalparkar og andre store verneomr?de til ? delta i forvaltninga av verneomr?da innanfor sine grenser.
Verneomr?destyret for ?lfotbreen landskapsvernomr?de vil best? av, K?re Olav Svarstad fr? Bremanger kommune, Bente Fr?yen Steindal fr? Flora kommune, Anders Ryssdal fr? Gloppen kommune og Karianne Torvanger fr? Sogn og Fjordane fylkeskommune.
Verneomr?destyret skal gjere vedtak og gjennomf?re tiltak innafor ramma av naturmangfaldlova og verneforskriftene slik at naturverdiane i ?lfotbreen landskapsvernomr?de vert sikra for komande generasjonar.
Innf?ringa av denne nye forvaltningsmodellen for verneomr?da skjer p? bakgrunn av regjeringa sitt framlegg i Milj?verndepartementet sin budsjettproposisjon for 2010 (Prop. 1 S (2009-2010)). Stortinget har slutta seg til dette. Tilsvarande styrer for nasjonalparkar og andre store verneomr?de elles i landet, vert oppnemnd fortl?pande.0000

Similar Posts