Natursp?rsm?l

Milj?verndepartementet oppnevner i dag nasjonalparkstyre som skal forvalte Lomsdal-Visten nasjonalpark/Njaarken vaarjelimmiedajve og Strauman landskapsvernomr?de i Nordland fylke

Milj?verndepartementet oppnevner i dag nasjonalparkstyre som skal forvalte Lomsdal-Visten nasjonalpark/Njaarken vaarjelimmiedajve og Strauman landskapsvernomr?de i Nordland fylke
11-04-2011 09:26 Milj?verndepartementet Dette er et ledd innf?ringen av den nye forvaltningsmodellen for verneomr?der. Kommunene, fylkeskommunen og Sametinget f?r gjennom deltagelse i nasjonalparkstyret ansvaret for ? forvalte store nasjonale verdier.

Dette er et ledd innf?ringen av den nye forvaltningsmodellen for verneomr?der. Kommunene, fylkeskommunen og Sametinget f?r gjennom deltagelse i nasjonalparkstyret ansvaret for ? forvalte store nasjonale verdier.
Det er sv?rt gledelig at Br?nn?y, Grane, Vefsn og Vevelstad kommuner sammen med Nordland fylkeskommune og Sametinget vil p?ta seg ansvaret med ivareta de unike naturverdiene i Lomsdal-Visten nasjonalpark/Njaarken vaarjelimmiedajve og Strauman landskapsvernomr?de.
Nasjonalparkstyret f?r et stort ansvar p? vegne av hele nasjonen for ? forvalte viktige nasjonale og internasjonale naturverdier, sier milj?- og utviklingsminister Erik Solheim.
Oppnevnelse av nasjonalparkstyret skjer etter at milj?- og utviklingsministeren i desember 2009 inviterte alle kommuner med nasjonalparker og andre store verneomr?der til ? delta i forvaltningen av verneomr?dene innenfor sine grenser.
Nasjonalparkstyret for Lomsdal-Visten nasjonalpark/Njaarken vaarjelimmiedajve og Strauman landskapsvernomr?de i Nordland fylke vil best? av, Kjell H. Tr?lnes fra Br?nn?y kommune, Britt Aune Olsen fra Grane kommune, Jann Arne L?vdal fra Vefsn kommune, Ken-Richard Hansen fra Vevelstad kommune, Grete Bang fra Nordland fylkeskommune og Anne Daneborg Stenfjell og Sven-Are Kappfjell fra Sametinget.
Nasjonalparkstyret skal fatte beslutninger og gjennomf?re tiltak innenfor rammen av naturmangfoldloven og verneforskriftene slik at naturverdiene i nasjonalparken og landskapsvernomr?det sikres for kommende generasjoner.
Innf?ringen av denne nye forvaltningsmodellen for verneomr?dene skjer p? bakgrunn av regjeringens forslag i Milj?verndepartementets budsjettproposisjon for 2010 (Prop. 1 S (2009-2010)) som Stortinget har sluttet seg til. Tilsvarende styrer for nasjonalparker og andre store verneomr?der ellers i landet, oppnevnes n? fortl?pende.
0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy