Milj?politikk

Milj?verndepartementet utnemner i dag nasjonalparkstyre som skal forvalte Breheimen nasjonalpark

Milj?verndepartementet oppnevner i dag et nasjonalparkstyre som skal forvalte Bl?fjella-Skj?kerfjella/L?arte-Sk?hkere nasjonalpark og Lierne/Lijre nasjonalpark i Nord-Tr?ndelag fylke.
Dette er et ledd innf?ringen av den nye forvaltningsmodellen for verneomr?der. Kommunene og fylkeskommunene f?r gjennom deltagelse i nasjonalparkstyret ansvaret for ? forvalte store nasjonale verdier.
Det er sv?rt gledelig at Grong, Lierne, Sn?sa, Steinkjer og Verdal kommuner sammen med Nord-Tr?ndelag fylkeskommune og Sametinget vil p?ta seg ansvaret med ivareta de unike naturverdiene i Bl?fjella-Skj?kerfjella/L?arte-Sk?hkere nasjonalpark, Lierne/Lijre nasjonalpark, Skj?kra/Sk?hkerenjohke landskapsvernomr?de, Berglimyra og Klumplifjellet/Ohtjenjuananjohke naturreservat og Storfloa naturreservat. Nasjonalparkstyret f?r et stort ansvar p? vegne av hele nasjonen for ? forvalte viktige nasjonale og internasjonale naturverdier, sier milj?- og utviklingsminister Erik Solheim.
Oppnevnelse av nasjonalparkstyret skjer etter at milj?- og utviklingsministeren i desember 2009 inviterte alle kommuner med nasjonalparker og andre store verneomr?der til ? delta i forvaltningen av verneomr?dene innenfor sine grenser.
Nasjonalparkstyret for Bl?fjella-Skj?kerfjella/L?arte-Sk?hkere nasjonalpark og Lierne/Lijre nasjonalpark vil best? av, Erik Seem fra Grong kommune, Alf Robert Arvasli fra Lierne kommune, Vigdis H. Belbo fra Sn?sa kommune, Bj?rn Arild Gram fra Steinkjer kommune, Bj?rn Iversen fra Verdal kommune, Annikken Kj?r Haraldsen fra Nord-Tr?ndelag fylkeskommune, Eva Anette Wilks, Susanne Lyngmann, Kjell J?ran J?ma og Algot Peder J?ma fra Sametinget.
Nasjonalparkstyret skal fatte beslutninger og gjennomf?re tiltak innenfor rammen av verneforskriftene slik at naturverdiene i nasjonalparken og biotopvernvernomr?det sikres for kommende generasjoner.
Innf?ringen av denne nye forvaltningsmodellen for verneomr?dene skjer p? bakgrunn av regjeringens forslag i Milj?verndepartementets budsjettproposisjon for 2010 (Prop. 1 S (2009-2010)) som Stortinget har sluttet seg til. Tilsvarende styrer for nasjonalparker og andre store verneomr?der ellers i landet, oppnevnes n? fortl?pende.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #CLIMIT   #Leder Kommunikasjon Telefon   #OED   #Soria Moria