Natursp?rsm?l

Mindre magasintapping enn normalt

Lite vatn i magasina f?rte til l?g produksjon og rekordh?g import av kraft i f?rste kvartal. Nedgangen i magasinfyllinga vart dermed mindre enn normalt.

– Den knappe ressurssituasjonen fekk vasskraftprodusentane til ? verdsette vatnet h?gt. Samtidig f?rte kaldt vinterv?r til h?g kraftettersp?rsel. Dette var med p? ? utl?yse ein rekordh?g import som gjorde at dei norske vassmagasina vart tappa mindre enn normalt, seier avdelingsdirekt?r Marit L. Fossdal i NVE.

Magasinfyllinga var rekordl?g ved ?rsskiftet 2010/2011. Bakgrunnen for den l?ge magasinfyllinga ved inngangen til f?rste kvartal i ?r kan sporast til den t?rre og kalde vinteren 2009/2010, og den rekordkalde starten p? vinteren 2010/2011. Ved utgangen av kvartalet var fyllingsgraden nede i 18,1 prosent, eller 21,4 prosentpoeng under det normale for ?rstida. Det er den l?gaste magasinfyllinga som er registret p? denne tida av ?ret i perioden 1982 – 2011.

Den norske kraftproduksjonen i f?rste kvartal var 31,7 TWh. Til samanlikning vart det produsert 38,2 TWh i f?rste kvartal 2010. Det nyttbare tilsiget til vasskraftverka var 7,7 TWh i f?rste kvartal i ?r, og det er 1,9 TWh h?gare enn i fjor. Den rekordl?ge magasinfyllinga ved utgangen av kvartalet skuldast derfor f?rst og fremst den l?ge fyllingsgraden ved inngangen til kvartalet.

Importrekord
Vasskraftprodusentane var tvungne til ? spare p? vatnet, noko som gav h?g import fr? utlandet. Nettoimporten til Noreg var 6,4 TWh i f?rste kvartal. Det har aldri f?r vore importert s? mykje i l?pet av eit kvartal. I engrosmarknaden for kraft var spotprisen i dei norske elspotomr?da rundt 52 ?re/kWh. P? kontinentet og i resten av Norden l?g prisen ned mot 10 ?re/kWh l?gare. B?de i Norden og p? kontinentet var det generelle prisniv?et h?gare enn til same tid i fjor.

– Med ein knapp ressurssituasjon og stor kraftettersp?rsel er det ikkje uventa at prisniv?et i kraftmarknaden vert h?gt. For Noreg sin del har prisniv?et vore ein viktig f?resetnad for den h?ge nettoimporten vi hadde i f?rste kvartal, p?peikar avdelingsdirekt?r Marit L. Fossdal i NVE.

H?gt kraftforbruk
Kraftforbruket i f?rste kvartal i ?r var 38,1 TWh, som er det fjerde h?gaste nokon gong. Samanlikna med same kvartal i fjor var det likevel ein nedgang p? 6,2 prosent. Denne vinteren var ikkje like kald som den f?reg?ande, og det er derfor naturleg at forbruket i ?r vart noko mindre enn i fjor. B?de januar- og mars m?nad var mildare enn normalt i det meste av landet. Det temperaturkorrigerte forbruket i allminneleg forsyning var 29,9 TWh, ein nedgang p? 3,8 prosent i forhold til i fjor.

Det h?ge prisniv?et er ei medverkande ?rsak til at kraftforbruket i f?rste kvartal i ?r vart noko mindre enn til same tid i fjor. H?ge prisar er eit signal til forbrukarane om at tilgangen p? kraft er knappare enn i ein l?gprisperiode.

Kontaktpersonar:
Avdelingsdirekt?r Marit L. Fossdal, tlf. 22 95 93 53 / 90 18 83 73
Seksjonssjef Tor Arnt Johnsen, tlf. 22 95 91 49 / 93 02 42 380000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy