Milj?politikk

Mot l?sning i EE-avfallssaken

Kvikks?lvniv?er fem ganger h?yere enn EUs grenseverdi for sj?mat, er m?lt i brosme fra S?rfjorden i Hardanger. Klif f?lger opp funnene.
S?rfjorden: P? oppdrag fra Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) viser kartleggingen fra Norsk institutt for vannforskning (NIVA), lokale myndigheter og industrien i Odda at det er h?ye niv?er av kvikks?lv i dypvannsfisk i S?rfjorden i Hordland. Her fra Tyssedal. Foto: Anders Ruus, NIVA.
? Funnene er s?pass markante at vi f?lger opp med flere unders?kelser. Blant annet vil vi vurdere en st?rre kartlegging av dypvannsfisk i dype norske terskelfjorder for ? se om disse er et lager for milj?gifter, eller om dette er et spesifikt problem knyttet til S?rfjorden, sier seksjonssjef Siri Sorteberg i Klif.
Flere typer forurensning
Forurensningssituasjonen i S?rfjorden er blitt overv?ket siden slutten av 1970-tallet. Den har vist store forbedringer i ?renes l?p, men fjorden er fortsatt belastet med flere typer forurensning:
Torsk er moderat forurenset av kvikks?lv, PCB og DDT.
Brosme har h?ye konsentrasjoner av klororganiske forbindelser og kvikks?lv.
Bl?skjell er moderat forurenset av kvikks?lv og opp til markert forurenset av bly og kadmium. For bl?skjell viser ogs? verdiene ved enkelte stasjoner meget sterk forurensing av DDT.
H?ye verdier
I 2009 ble det tatt pr?ver av dypvannsfisk. Resultatene viser h?yere verdier for kvikks?lv enn det som er blitt m?lt de siste ?rene:
?vre grense for mengden kvikks?lv som er tillatt i fiskekj?tt for omsetning i EU, ligger p? 0,5 milligram per kilo fisk, mens gjennomsnittskonsentrasjonen i filet av brosme fra ytre del av fjorden er n? hele 2,53 milligram per kilo.
Konsentrasjonene er signifikant h?yere i den ytre delen av fjorden enn i den indre.
Kostholdsr?d
Overv?kningen bekrefter tidligere funn, og behovet for kostholdsr?d i S?rfjorden. N? er Mattilsynets kostholdsr?d utvidet til ? gjelde indre deler av Hardangerfjorden etter h?ye kvikks?lvm?linger i brosme ogs? der. Mattilsynet utformer r?det i disse dager.
Konsentrasjonene i dypvannsfisk er ikke blitt pr?vetatt i 2010 gjennom statlig program for overv?kning av milj?tilstanden i S?rfjorden, men det vil bli gjort nye unders?kelser i 2011.
Forurenset sj?bunn
Utslipp fra industri i over 100 ?r har f?rt til h?ye konsentrasjoner av milj?gifter p? sj?bunnen, inkludert kvikks?lv. Det er ikke dokumentert at kvikks?lv i dypvannsfisk har sammenheng med forurenset sj?bunn, men det er en hypotese som b?r unders?kes n?rmere.
? Organismer som lever i n?r tilknytning til sj?bunnen, kan ta opp milj?giftene og f?re dem videre i n?ringskjeden. Selv om utslippene til fjorden er blitt betydelig redusert i forhold til tidligere tider, vil det ta lang til f?r sj?bunnen igjen blir ren ? hvis ikke fysiske tiltak iverksettes, sier Siri Sorteberg i Klif.
Fylkesvise tiltaksplaner
Mulige tiltak for ? oppn? en renere sj?bunn f?lges opp gjennom fylkesvise tiltaksplaner. Det er en forutsetning at landbaserte kilder er kartlagt og redusert f?r det settes inn tiltak p? sj?bunnen.
Det er blitt spekulert p? om det kan v?re utslippskilder som ikke er blitt tilstrekkelig kartlagt fra industrien i Odda, spesielt fra sinkverket Boliden p? Eitrheimsneset i Odda.
Boliden har selv tatt initiativ til ? unders?ke kildene som ble trukket fram i en tidligere sedimentunders?kelse i S?rfjorden. Utslipp fra en avskj?rende gr?ft og tap av sinkkonsentrat i forbindelse med lossing, sjekkes n? ut.
Konklusjonene i den nye rapporten om S?rfjorden
De gjennomsnittlige verdiene av metaller i overflatevannet tilsvarer niv?ene god milj?tilstand i hele fjorden, bortsett fra for sink, som tilsvarer moderat til d?rlig milj?tilstand. Verdiene er ganske like som i 2008 p? tross av relativt store utslippsreduksjoner for enkelte komponenter.
Ved midlere vanndyp og i dypvannet var det periodevis betydelig h?yere niv?er av metaller enn i overflatevannet.
Bl?skjell i fjorden er lite forurenset av kobber og sink, mens verdiene varierer fra lite til moderat for kvikks?lv, og lite til markert for bly og kadmium. Niv?ene viser ingen p?fallende endringer i forhold til de siste ?rene.
Bl?skjellene er ubetydelig forurenset av PCB og PAH, mens det p? enkelte stasjoner ble m?lt opp til meget sterk forurensning av DDT.
Torsk i S?rfjorden er moderat forurenset av kvikks?lv, PCB og DDT.
Innholdet av kvikks?lv i dypvannsfisk er h?yt, og lever av brosme viste moderate til h?ye konsentrasjoner av klororganiske forbindelser.
Lenger ut i Hardangerfjorden, ved Strandbarm, ble det funnet vanlige, lave konsentrasjoner av klororganiske forbindelser i torsk.
Sp?rsm?l kan rettes til:
Klif: seksjonssjef Siri Sorteberg, seksjon for kjemisk og metallurgisk industri
telefon: 22 57 36 17, e-post: [email protected]
Klif: avdelingsingeni?r Henrik Gade, seksjon for kjemisk og metallurgisk industri
telefon: 22 57 36 06, e-post: [email protected]
NIVA: forsker Anders Ruus, seksjon for milj?gifter i marint milj?
telefon: 22 18 51 00, e-post: [email protected]
0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy