Vann

Mykje regn gav h?g straumeksport

slik at vasskraftprodusentane var tvungne til ? produsere for ? unng? spill av vatn. Mildv?r f?rte samstundes til l?gare innanlandsforbruk enn normalt. Vi fekk dermed kraftoverskot og h?g nettoeksport

Similar Posts