Milj?politikk

Nasjonalparkstyret som skal forvalte Hallingskarvet nasjonalpark og Finse biotopvernomr?de oppnevnes i dag

Det norske samfunnet er s?rbart for klimaendringar p? ei rekkje omr?de. For f?rste gong gir eit regjeringsoppnemnt utval eit samla bilete av korleis konsekvensane av klimaendringane kan bli for norsk natur, samfunn og n?ringsliv, og kva vi b?r gjere for ? tilpasse oss.
Mandag 15. november overrekker utvalet si innstilling til milj?- og utviklingsminister Erik Solheim.
Pressa inviterast til ? ta del p? overrekkinga av rapporten, p?f?lgt av pressekonferanse og seminar.
Tid: Mandag 15. oktober kl 11.00
Stad: M?nefisken, Sagveien 23, Oslo
Utvalsleiar Oddvar Fl?te overleverer utgreiinga NOU 2010:10, Tilpassing til eit klima i endring, til statsr?d Erik Solheim. Pressekonferanse og h?ve til separatintervju.
Kl. 12:00 ? 15.30: Lanseringsseminar.
Stad: H?ndverkeren Kurs- og Konferansesenter, Rosenkrantzgate 7, Oslo
Pressa inviterast til ? ta del. Sj? vedlagt program for lanseringa av NOUen
P?melding til
Pressekontaktar:
, kommunikasjonsr?dgjevar, Milj?verndepartementet. Tlf 91 19 13 13
, informasjonsr?dgjevar, CICERO Senter for klimaforskning. Tlf. 454 27 859
, leiar for sekretariatet til NOU Klimatilpassing. Tlf. 900 11 8580000

Similar Posts