Klimasp?rsm?l

Nasjonalregnskap og milj?

Kraftig nedgang i klimagassutslippene

De norske utslippene av klimagasser var 50,8 millioner tonn
CO2-ekvivalenter i 2009, en reduksjon p? 5,4 prosent sammenlignet med 2008.
Den kraftige reduksjonen skyldes blant annet lavere utslipp fra industrien
og olje- og gassvirksomheten. Mye av nedgangen skyldes etter alt ? d?mme
finanskrisen.

Dette viser forel?pige utslippstall som Statistisk sentralbyr? (SSB) lager
i samarbeid med Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).

[Figur: Utvikling i klimagassutslipp 1990-2009* og tildelt kvotemengde
2008-2012. Millioner tonn CO2]-ekvivalenter

For andre ?r p? rad synker Norges samlede klimagassutslipp. I 2009 ble det
sluppet ut 50,8 millioner tonn CO2-ekvivalenter, og ikke siden 1995 har
utslippene v?rt s? lave. Nedgangen skyldes for en stor del reduserte
utslipp fra industrien og fra olje- og gassvirksomheten, men ogs?
utslippene fra veitransport og landbruk gikk ned.

[Tabell: Utslipp av klimagasser, etter kilde 2009*. Mill. tonn
CO2]-ekvivalenter. Prosentvis endring 2008-2009* og 1990-2009*

Utslipp fra industrien fortsetter nedgangen

Utslippene fra industrien gikk ned fra 14 millioner tonn CO2-ekvivalenter i
2008 til 12,5 millioner tonn i 2009, en nedgang p? 10,7 prosent. Nedgangen
er spesielt stor innenfor metallproduksjon, hvor produksjonen if?lge SSBs
produksjonsindeks gikk ned med over 20 prosent i fjor. Dette m? sees i
sammenheng med effekter av den internasjonale finanskrisen. Industrien vil
over tid kunne hente seg inn etter finanskrisen, og utslippene kan dermed
?ke igjen som f?lge av dette. Lystgassutslippene fra kjemisk industri, som
blant annet inkluderer gj?dselproduksjon, ble ogs? redusert.

Kraftforsyning grupperes sammen med industri i utslippsstatistikken. P?
grunn av ?kt aktivitet ved gasskraftverket p? K?rst? har derfor
forbrenningsutslippene fra denne gruppen ?kt noe.

Olje- og gassvirksomheten slipper ut mindre

Klimagassutslippene fra olje- og gassvirksomheten viste ogs? en betydelig
nedgang fra 2008 til 2009. Til sammen ble utslippene fra olje- og
gassvirksomheten redusert med 7,6 prosent, eller 1,1 millioner tonn
CO2-ekvivalenter. Hoved?rsaken til nedgangen var reduserte utslipp fra
fakling, s?rlig p? Melk?ya. I tillegg gikk den samlede produksjonen av
petroleumsprodukter ned med om lag 2,5 prosent.

[Figur: Utslipp av klimagasser, etter kilde. 1990-2009*. Mill. tonn
CO2]-ekvivalenter

Veitrafikkutslippene redusert

Klimagassutslippene fra veitrafikk ?kte kraftig i perioden 1990-2007, mens
de viste en svak nedgang i 2008. Denne utviklingen fortsatte i 2009, med en
reduksjon p? 2,2 prosent sammenlignet med 2008. SSBs forel?pige
energibalanse viser at s?rlig bensinforbruket i veitransport gikk ned.
Forbruket av autodiesel ?kte noe, men det samlede forbruket av bensin og
autodiesel til veitransport gikk likevel ned fra 2008 til 2009. ?kende
biodieselandel i autodiesel bidro til ytterligere utslippsreduksjoner.
Utslippene l? i 2009 likevel om lag 28 prosent over utslippene i 1990.
Utslippene fra annen transport viste en oppgang p? 0,1 millioner tonn
CO2-ekvivalenter, men disse tallene er forel?pig beheftet med stor
usikkerhet.

Lavere lystgassutslipp fra landbruket

Utslippene fra landbruket gikk ned med over 7 prosent fra 2008 til 2009.
Dette skyldes i all hovedsak reduserte lystgassutslipp fra
nitrogengj?dsling. En mulig forklaring p? denne nedgangen var en kraftig
prisoppgang p? mineralgj?dsel, noe som f?rte til lageroppbygging i 2008 og
mindre innkj?p i 2009. Utslippene av N2O blir beregnet p? grunnlag av salg
av mineralgj?dsel i det enkelte ?r. I tillegg kan nye gj?dslingsnormer ha
gitt reduserte gj?dslingsmengder.

Kyoto-m?lene

Norges tildelte kvotemengde under Kyotoprotokollen er 250,6 millioner tonn
CO2-ekvivalenter for perioden 2008-2012. Dette tilsvarer ?rlige
klimagassutslipp p? i gjennomsnitt 50,1 millioner tonn for hvert av de fem
?rene. I 2008, Kyotoprotokollens f?rste gjeldende ?r, var utslippene 53,7
millioner tonn, mens det i 2009 ble sluppet ut 50,8 millioner tonn
CO2-ekvivalenter. I henhold til Kyotoprotokollen kan Norge f? fratrekk for
deler av CO2-opptaket i skog. Det er imidlertid vedtatt at dette fratrekket
ikke skal benyttes til ? oppfylle Kyotoforpliktelsen. Norges forpliktelse
under Kyotoprotokollen kan oppfylles gjennom en kombinasjon av
utslippsreduksjoner nasjonalt og kvotekj?p fra bedrifter og staten.
Utslippsreduksjonene og bedriftenes kvotekj?p er per i dag tilstrekkelig
til at Norge oppfyller forpliktelsene i protokollen. Sannsynligvis vil det
likevel v?re n?dvendig med statlige kvotekj?p for ? oppn? det nasjonale
m?let om 10 prosent overoppfyllelse av Kyotoprotokollen.

Om utslippsregnskapet

Tallene som presenteres i denne artikkelen, er forel?pige. De regnes
likevel som forholdsvis sikre, s?rlig n?r det gjelder totalutslippene. Det
blir imidlertid ikke gitt detaljerte tabeller med kilde- eller
n?ringsfordelte utslipp for 2009 n?. Dette blir f?rst publisert i februar
2011. Etter at utslippstallene for 1990-2008 ble publisert i februar 2010
er det gjort noen rettelser i tallene som gj?r at hele tidsserien n? er
korrigert.

Se n?rmere dokumentasjon av utslippsregnskapene og informasjon om
klimagasser og oppvarmingspotensial. Se ogs? utslippstall for NMVOC,
nitrogenoksider, svoveldioksid og ammoniakk og statistikk over
utslippsintensiteter.

Mer informasjon: [email protected], tlf. 21 09 49 23,
[email protected], tlf. 21 09 49 38, [email protected], tlf. 21 09 47
55, eller [email protected], tlf. 22 57 36 43

http://www.ssb.no/klimagassn/0000

Similar Posts