Milj?politikk

? Norge m? ta klimaendringene p? alvor

15.11.10 Nedstr?msbrukere, framstillere og import?rer av kjemikalier m? kontrollere at stoffene i kjemikaliene blir registrert i overensstemmelse med kjemikalieregelverket REACH. Stoffer med registreringsfrist 30. november 2010 ? og som ikke blir registrert innen denne fristen ? kan ikke lovlig framstilles, importeres eller brukes i E?S-omr?det etter 1. desember.
Det europeiske kjemikaliebyr?et ECHA har en liste p? sine nettsider over stoffer som alt er eller vil bli registrert i 2010. Oversikten er basert p? tilbakemeldinger fra virksomheter og registreringer som allerede er sendt inn.
Listen inneholder oppplysninger om stoffene er registrert med full registrering, som isolert mellomprodukt og/eller som transportert mellomprodukt.
B?r konsultere ECHAs liste
Du b?r konsulterer listen hvis du er en nedstr?msbruker, framstiller eller import?r av et stoff:
mer enn 1000 tonn per ?r
mer enn 1 tonn per ?r, som er merket kreftfremkallende, mutagent eller reproduksjonsskadelig (CMR kategori 1 og 2 /1A og 1B)
mer en 100 kilo per ?r, som er merket som R50/53 (sv?rt giftig for vannlevende organismer, kan for?rsake u?nskede langtidsvirkninger i vannmilj?et)
som ikke er unntatt i henhold til vedlegg IV eller V til REACH, og som ikke oppfyller kriteriene i artikkel 2 i REACH
Kontakt leverand?ren
Hvis stoffet ikke st?r p? listen, oppfordres nedstr?msbrukere til snarest ? kontakte sin leverand?r. Sp?r om de skal registrere stoffene i REACH og informere ECHA ved ? fylle ut dette nettskjemaet.
Framstillere, import?rer og enerepresentanter oppfordres til snarest ? informere ECHA om sin intensjon til ? registrere innen 30. novembe0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy