Milj?politikk

Norges forhandlingsleder slutter

NVEs nye ?Rettleiar 3/2010 ? Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker? skal danne mal for alle trinn i prosessen fram til s?knad om l?yve for bygging av st?rre vasskraftprosjekt. Dette gjeld prosjekt som fell inn under plan- og bygningslova si forskrift om konsekvensutgreiingar.
Den nye rettleiaren er ei revidert og omarbeida utg?ve av NVEs rettleiar 1/98. Den er oppdatert i h?ve til endringar i lovverk, forskrifter og aktuelt rettleiingsmateriell som har kome dei siste 12 ?ra.
M?lgruppa for rettleiaren er prim?rt tiltakshavarar og konsulentar som utf?rer planleggings- og utgreiingsarbeid knytt til meldingar og s?knader. Den vil ogs? gje nyttig informasjon til h?yringsinstansar og andre som p? ein eller annan m?te er involverte i konsesjonshandsaminga.
Handsaming av sm?kraftverk og revisjon av konsesjonsvilk?r er skilde ut i andre rettleiarar, og vert difor berre kort omtalt i rettleiaren.
NVE ynskjer at den nye rettleiaren skal verke som mal og disposisjon for meldingar, utgreiingsprogram og s?knader med konsekvensutgreiingskrav. Rettleiaren inneheld mellom anna ein standardtekst for forslag til utgreiingsprogram, som skal tilpassast det einskilde prosjekt.
Rettleiaren kan lastast ned her: www.nve.no/vannkraft-KU
Kontaktpersonar:
Seksjonssjef Carsten Stig Jensen, tlf. 22 95 92 90, eller mobil 908 50 206
Senioringeni?r Ragnhild Stokker, tlf. 22 95 93 020000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy