Norsk og russisk PCB-overv?king p? Svalbard kan samkj?res

– Det er viktig for meg ? gj?re det klart at FNs klimapanel som organ vurderer alle aspekter ved klimaendringene p? en objektiv, ?pen og klar m?te. Det sier leder i FNs klimapanel, Dr. Rajendra Pachauri, i en uttalelse vedr?rende datainnbruddet ved Universitet i East Anglia.
Lederen i FNs klimapanels uttalelse i forbindelse med nyhetsartikler om e-postinnbrudd ved Universitetet i East Anglia:
Det er beklagelig at en ulovlig handling som g?r ut p? ? f? tilgang til den private e-postkorrespondansen til forskere som har medvirket til ? forfatte FNs klimapanels vurderinger, har gitt grobunn for en rekke sp?rsm?l og bekymringer.
FNs klimapanel (IPCC)
Opprettet av Verdens meteorologiske organisasjon (WMO) og FNs milj?program (UNEP) i 1988.
Gir faglige vurderinger og sammendrag av den nyeste klimaforskningen, inkludert klimaendringer, ?kologiske og sosio?konomiske virkninger, samt mulige tiltak for ? redusere ?rsaken til og virkningene av klimaendringene.
Ga i 2007 ut sin fjerde hovedrapport, som er viktig for forhandlingene om en ny avtale under FNs klimakonvensjon.
SFT koordinerer den norske innsatsen overfor FNs klimapanel, som s?kalt “focal point” for IPCC.
Det er viktig for meg ? gj?re det klart at FNs klimapanel som organ vurderer alle aspekter ved klimaendringene p? en objektiv, ?pen og klar m?te. Klimapanelets vurderinger er hovedsakelig basert p? fagfellevurdert litteratur, og utarbeidelsen av vurderingene f?lger en prosess som gj?r utelatelsen av en fagfellevurdert publikasjon, uansett om den strider mot synspunktene til enkelte forfattere, usannsynlig.
Hele rapportskrivingsprosessen til FNs klimapanel er gjenstand for omfattende og gjentatte vurderinger av eksperter s? vel som myndigheter. F?lgelig har eksperter p? omr?det anledning til ? rette oppmerksomheten mot enhver vitenskapelig artikkel og artikkelens grunnleggende funn p? hvert eneste stadium av prosessen. Dette sikrer at ulike synspunkter tas i betraktning. Dermed er det ikke mulig ? utelate motstridende synspunkter hvis de er publisert i anerkjente tidsskrifter eller andre publikasjoner som er gjenstand for fagfellevurdering.
Jeg vil ogs? understreke det faktum at myndighetene verden rundt har godkjent sammendraget for beslutningstakere i samtlige av klimapanelets rapporter. Og selv under godkjenningen av rapportsammendragene, en prosess som utf?res ord for ord, ville myndighetenes representanter ha merket seg eventuelle utelatelser.
Kort sagt har ingen enkeltpersoner eller mindre forskergrupper muligheten til ? utelukke en fagfellevurdert artikkel fra en av klimapanelets vurderinger.
Enkeltpersoner og mindre forskergrupper har heller ikke anledning til ? vektlegge et resultat som ikke stemmer overens med en lang rekke studier, unders?kelser og fremgangsm?ter.
Hvert stadium i prosessen (herunder store forfattergrupper, omfattende vurderinger, uavhengig overv?king av at vurderingskravene overholdes og full godkjenning av myndighetene) spiller en viktig rolle og bidrar til at klimapanelets vurderinger er omfattende, objektive, ?pne for identifikasjon av ny litteratur samt at de er relevante, men ikke preskriptive, i forhold til politiske beslutninger.
Den beklagelige hendelsen som har inntruffet som f?lge av datainnbrudd i enkelte forskeres private e-postkorrespondanse, understreker bare betydningen av klimapanelets prosedyrer og praksis og den utf?rlige m?ten klimapanelet utarbeider sine vurderinger p?.
Dette grundige arbeidet og varigheten av prosessen som danner grunnlaget for vurderingene, umuliggj?r enhver utelatelse og fordreining, b?de tilsiktet og utilsiktet.
R.K. Pachauri
Leder
FNs klimapanel0000

Authors

Related posts

Top